ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

82 Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj) 8. DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA SODELOVANJE PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih • skrb za mlade z manj priložnost- mi v družbi CILJNA SKUPINA dijaki, profesorji, osebe z manj priložnostmi, drugi ŠTEVILO UDELEŽENCEV 144 METODE DELA V projektu sta bili uporabljeni me- todi predavanja in delavnice s praktičnim preizkusom oživljanja na lutki in uporabo aparata AED. VODJA PROJEKTA Jurij Šarman, koordinator mladin- skih programov SPLETNA STRAN www.cid.si www.kinoptuj.si KONTAKT cid@cid.si V projektu smo med 5. in 7. aprilom 2017 v partnerstvu z Zdravstvenim domom Ptuj izvedli pet delavnic v ptujskih srednjih šolah o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi aparata defibrilator za dijake in profesorje in eno delavnico za vse zainteresirane. OPIS PROJEKTA Za projekt smo se odločili zaradi dejstva, da kot po- samezniki premalo poznamo delovanje in pomen apa- ratov AED za ohranjanje življenja, hkrati je veliko tovr- stnih aparatov v lokalni skupnosti nedosegljivih 24 ur na dan. Če so dostopni, pa jih ne znamo uporabljati. K sodelovanju smo tako povabili Zdravstveni domPtuj kot partnerja ter Gimnazijo Ptuj, Biotehniško šolo Ptuj, Ekonomsko šolo Ptuj, Strojno šolo Ptuj, Elektro in ra- čunalniško šolo Ptuj, Društvo gluhih in naglušnih Po­ dravja Maribor, podružnico Ptuj in Društvo za šport invalidov Most Ptuj kot tudi zunanjo javnost. Vse de- lavnice so bile za udeležence brezplačne. Izvedli smo pet delavnic za dijake in profesorje petih srednjih šol v Mestni občini Ptuj in eno delavnico za vse zainteresirane v CID Ptuj. Želeli smo usposabljanje ponuditi tudi ranljivim skupinam, zato smo k sodelo- vanju povabili člane Društva za šport invalidov Most Ptuj in člane Društva gluhih in naglušnih Ptuj ob pri- sotnosti uradne tolmačice za slovenski znakovni jezik. Vseh delavnic se je udeležilo 144 ljudi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=