MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

106 Jasne pa so razlike glede udeležbe mladih po različnih regijah. Rezultati raziskave kažejo, da so se v letu 2019 v povprečju največ neformalno izo­ braževali mladi v koroški, savinjski, zasavski in pomurski regiji. »Zame druge izbire ni bilo. Takoj se vedel, da hočem postati kmetovalec, in zato se se vpisal na biotehniško šolo v Rakičanu. Koliko je to izobraževanje zame pomembno, še ne vem. Sicer se veliko naučim in dobil bom neko izo- brazbo, in če bom šolo končal, bom lahko zaprosil za nepovratna sredstva za najem zemlje. V šoli imamo zelenjadarstvo, poljedeljstvo, vinogradništvo, imamo pa tudi računalništvo. Moj najljubši predmet je zelenjadarstvo, saj zelo rad delam na vrtu, še posebno rad kopljem in ravnam zemljo.« (Timotej, 24 let, mladi predstavnik madžarske manjšine in bodoči kmetovalec) 3.6 Priložnostno učenje Poleg formalnega in neformalnega ima tudi priložnostno učenje po­ membno vlogo v okviru pridobivanja, posodabljanja, poglabljanja in raz­ širjanja znanja ter s tem povezanih spretnosti in kompetenc. V Memoran- dumu o vseživljenjskem učenju (2000) je priložnostno učenje opredeljeno kot »naravni spremljevalec vsakdanjega življenja«. Za razliko od formal­ nega in neformalnega izobraževanja za to učenje ni nujno, da je organizi­ rano ali celo namerno. Zato ga posamezniki pogosto niti ne prepoznajo za učenje, ki prispeva k njihovemu znanju in spretnostim (prav tam). Eno od temeljnih vlog pri razvoju in promociji priložnostnega učenja ima Unesco (2012), ki priložnostno učenje opredeljuje kot učenje, ki poteka izven izobraževalnih institucij: v družini, na delovnemmestu ali v skup­ nosti in je predvsem odraz interesov ter dejavnosti posameznika. Anketiranci so bili v okviru tega vprašanja povprašani tudi o tem, ali so v zadnjih 12 mesecih poleg posameznih oblik neformalnega izobraževa­ nja še na kak drug način namensko pridobivali znanje (branje strokovne literature, brskanje po spletu). 68,4 % anketirancev je na to vprašanje od­ govorilo pritrdilno. 54,6 % anketirancev je hkrati odgovorilo, da znanja,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=