MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

0 UVOD: TEŽKO PRIČAKOVANA MLADINA 2020 29
0.1 Uporabljeni viri 35
1 RAZISKOVALNE METODE 37
1.1 Anketa mladih prebivalcev Slovenije 37
1.1.1 Vzorčni načrt 37
1.1.2 Izvedba ankete 38
1.1.3 Analiza stopnje sodelovanja v raziskavi 40
1.1.4 Uteževanje 43
1.1.5 Ocena vpliva epidemičnih razmer na rezultate raziskave 45
1.2 Intervjuji s karakterističnimi predstavniki mladih 49
1.3 Zbiranje in analiza sekundarnih podatkov 51
1.4 Uporabljeni postopki statistične analize 52
1.5 Uporabljeni viri 53
2 DEMOGRAFIJA, OMREŽJA SOCIALNIH OPOR IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 55
2.1 Populacija mladih v Sloveniji 55
2.2 Prehodi mladih v odraslost 57
2.2.1 Odselitev od izvorne družine 58
2.2.2 Partnerstvo in poroka 61
2.2.3 Osnovanje družine 63
2.3 Omrežja socialnih opor 65
2.3.1 Starševska opora mladim v prihodnosti 69
2.3.2 Razumevanje s starši 72
2.4 Mladi in medgeneracijsko sodelovanje 74
2.4.1 Odnos mladih do problema staranja prebivalstva 78
2.5 Ključne ugotovitve in priporočila 85
2.6 Uporabljeni viri 87
3 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 91
3.1 Javno šolanje v sodobni pluralni družbi 91
3.2 Visokošolsko izobraževanje 94
3.3 Počutje v šoli (subjektivna zaznava šolanja) 96
3.4 Pričakovanja staršev do šolske uspešnosti otrok 98
3.5 Neformalne oblike izobraževanja 101
3.6 Priložnostno učenje 106
3.7 Izobraževanje v tujini 111
3.8 Ključne ugotovitve in priporočila 112
3.9 Uporabljeni viri 114
4 ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 117
4.1 Razmere na trgu dela in mladi 117
4.2 Strah pred nezaposlenostjo, stališča do dela ter dejavniki iskanja in izbire zaposlitve 128
4.3 Narava dela, urne obremenitve in ujemanje veščin zaposlenih mladih 136
4.4 Podjetništvo mladih 143
4.5 Socialnopodjetniška miselnost mladih 150
4.6 Ključne ugotovitve in priporočila 155
4.7 Uporabljeni viri 158
5 BIVANJSKE IN STANOVANJSKE RAZMERE 165
5.1 Ključne spremembe na področju bivanjskih in stanovanjskih razmer za mlade 165
5.2 Rezultati ankete 168
5.2.1 Percepcija stanovanjskega problema 168
5.2.2 Stanovanjske preference mladih 176
5.2.3 Ključne značilnosti obstoječe stanovanjske preskrbe mladih 181
5.3 Ključne ugotovitve 189
5.4 Uporabljeni viri 192
6 ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 195
6.1 Sklepi in priporočila 211
6.2 Uporabljeni viri 212
7 POLITIČNA PARTICIPACIJA IN DRUŽBENA ANGAŽIRANOST 215
7.1 Izzivi politične participacije danes 215
7.2 Pomembni dejavniki politične participacije 218
7.3 Raven politične participacije mladih 225
7.4 Radikalizacija in nasilni ekstremizem 234
7.5 Rezultati in priporočila 238
7.6 Uporabljeni viri in literatura 240
8 USTVARJALNOST IN KULTURA 243
8.1 Zanimanje mladih za ustvarjalnost in kulturo 244
8.2 Participacija mladih v ustvarjalnih in kulturnih aktivnostih 245
8.3 Ocena možnosti za kulturno participacijo mladih 252
8.4 Kulturna participacija mladih na spletu 255
8.5 Ključne ugotovitve 258
8.6 Uporabljeni viri 259
9 MOBILNOST MLADIH 263
9.1 Mobilnost in njen pomen za posameznika in družbo 263
9.2 Spodbujanje mobilnosti mladih in stanje na tem področju 267
9.3 Mobilnostni vzorci mladih 269
9.4 Ključne ugotovitve 278
9.5 Uporabljeni viri 280
10 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN SPLETNIH OKOLIJ 283
10.1 Omreženi mladi državljani v okvirih novih družbenih razmer 283
10.2 Dostop do interneta in digitalna pismenost 286
10.3 Količina in namen rabe interneta 292
10.4  Internet in javno življenje mladih 295
10.5 Ključne ugotovitve in priporočila 298
10.6 Uporabljeni viri 300
11 POTROŠNJA IN NAKUPOVALNI VZORCI 303
11.1 Potrošnja mladih 303
11.2 Konzumerizem in mladi 311
11.3 Družbena angažiranost mladih in nakupovalni vzorci 315
11.4 Sklepi in priporočila 323
11.5 Uporabljeni viri 324
12 TRAJNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTE 327
12.1 Trajnostni razvoj in spodbujanje trajnostnega delovanja 327
12.2 Trajnostna ozaveščenost 329
12.3 Trajnostna usmerjenost 335
12.4 Trajnostno delovanje 339
12.5 Ključne ugotovitve in priporočila 343
12.6 Uporabljena literatura 345
13 VREDNOTE, ZANIMANJA IN STALIŠČA MLADIH 347
13.1 Splošni trendi na področju vrednot in zanimanj mladih 347
13.2 Problemi mladih in njihove vizije (osebne/družbene) prihodnosti 355
13.3 Vrednote in stališča mladih glede družine 363
13.4 Vrednote in stališča mladih glede spolnih identitet 366
13.5 Vrednote in stališča mladih glede migrantov, beguncev ter etničnih manjšin 371
13.6 Stališča mladih glede sovražnega govora 379
13.7 Religioznost mladih 382
13.8 Ključne ugotovitve s priporočili 386
13.9 Uporabljeni viri 389
14 KLJUČNE UGOTOVITVE ŠTUDIJE MLADINA 2020 393
15 PRILOGE 401
15.1 PRILOGA 1: Portreti mladih intervjuvancev 401
Daša, 25 let, 402
mlada podjetnica in študentka 402
Timotej, 24 let, 409
mladi predstavnik madžarske manjšine in bodoči kmetovalec 409
Maša, 26 let, 413
sicer samostojna, a prekarno zaposlena 413
Ahac, 15 let, 417
srednješolec, zavzet športnik in navdušen modelar 417
Benjamin, 17 let, 421
mladi glasbenik 421
Benjamin, 22 let, 427
mladi Rom 427
Ester, 25 let, 436
mlada raziskovalka in zaposlena 436
Špela, 16 let, 445
srednješolka in predana mlada vernica 445
Nejc, 27 let, 451
mladi politik 451
Tjaša, 26 let, 460
mlada vrhunska športnica 460
Aleš, 25 let, 467
mladi študent managementa trajnostnega razvoja 467
Gregor, 26 let, 475
socialist in delavski organizator 475
Brendon, 18 let, 481
mladi raper, priseljen iz Prištine, nezaposlen in z osnovnošolsko izobrazbo 481
Luka, 21 let, 486
študent, športnik in mladi z desne strani političnega spektra 486
Edi, 25 let, 491
poročen biseksualen trans moški, vegan 491
Tina, 29 let, 496
specializantka radiologije 496
Anamarija, 22 let, 500
gibalno ovirana oseba 500
Maida, 16 let, 506
srednješolka, v Sloveniji prebiva od leta 2019 506
Alex, 25 let, 509
pripadnik italijanske manjšine 509
Nika, 27 let, 517
doktorska študentka, trenutno živeča v Londonu 517
15.2 PRILOGA 2: Dodatne tabele za poglavje o zaposlovanju in podjetništvu 523
15.3 PRILOGA 3: Dodatni grafikoni za poglavje o bivanjskih razmerah 524
15.4 PRILOGA 4: Dodatni grafikoni za poglavje o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij 526
15.5 PRILOGA 5: Dodatni grafikoni za poglavje o trajnostnem vedenju 534
Stvarno in imensko kazalo 539

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=