MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

112 3.8 Ključne ugotovitve in priporočila Na osnovi navedenih analiz lahko v zvezi s tematiko izobraževanja in usposabljanja izluščimo naslednje ključne ugotovitve: 1. Delež mladih, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, je v Slove­ niji najvišji med državami EU-28. 2. Dosežki slovenskih učencev v okviru mednarodnih raziskav mer­ jenja izobraževalnih dosežkov na različnih vsebinskih področjih ter na različnih ravneh sistema vzgoje in izobraževanja kažejo na visoko raven kakovosti v primerjavi s povprečjem OECD. Podatki iz raziskave PISA 2018 kažejo, da so slovenski učenci dosegli stati­ stično pomembno višje dosežke od povprečja OECD na lestvicah bralne, naravoslovne in matematične pismenosti. 3. Počutje mladih v šoli je v povprečju zelo pozitivno in se med leto­ ma 2010 in 2020 ne spreminja veliko, se je pa v letu 2020 povečal delež mladih, za katere je bila šolska izkušnja zelo pozitivna. 4. Večina mladih – tako leta 2010 kot leta 2020 – svojih staršev ne percepira kot zelo zahtevnih. Primerjava odgovorov mladih med leti 2010 in 2020 kaže na nekoliko višja pričakovanja staršev v letu 2020. 5. Neformalno izobraževanje predstavlja vse pomembnejšo obliko pridobivanja novih znanj in kompetenc, saj je udeležba na različ­ nih tečajih, usposabljanjih in delavnicah v porastu. Trend glede udeležbe v programih neformalnega izobraževanja nakazuje na vse večji pomen vseživljenjskega učenja. 6. Vse pomembnejše postaja tudi priložnostno učenje, kjer pa priha­ ja do razlik glede na starost. Mlajšim predstavljajo pomemben vir priložnostnega učenja njihova družina, vrstniki ali sodelavci, medtem ko predvsem starejši kot glavni vir uporabljajo tiskane vire (npr. knjige, revije ipd.).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=