MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in spletnih okolij  295 10.4 Internet in javno življenje mladih Ker je splet eden izmed redkih prostorov, kjer mladi prevladujejo v primer­ javi z ostalo populacijo, in ker je upravljanje s spletnimi orodji mladim bližje kot ostali populaciji, lahko splet predstavlja protiutež odsotnosti mladih iz tradicionalnih oblik javnega življenja (glej Deželan, 2015). Temu v prid govori tudi vse bolj dejavna oblika državljanstva mladih (Dalton, 2009), ki se odmika od tradicionalnega državljanstva, senzibilnega na konvencionalne procese institucionalne politike, in na podlagi načina in pogostosti rabe spletnih omrežij vse bolj kaže elemente omreženega drža­ vljanstva (glej Loader idr., 2014). Kot je vidno tudi iz zgoraj navedenih po­ datkov, internet vedno bolj nadomešča tradicionalne (množične) medije pri dostopu do informacij, prav tako pa tudi, vsaj v teoriji, omogoča prosto komunikacijomed državljani. Pri temgre za paradigmatsko spremembo v participaciji od kolektivne h konektivni (Navarria, 2019), pri čemer osre­ dnje mesto politične razprave, kolikor je o njej sploh mogoče govoriti, ni več politična organizacija, ampak omrežje povezanih posameznikov. Pri tem je potrebno poudariti, da je politični imaginarij mladih drugačen in semočno razlikuje od tradicionalnih pojmovanj iz institucionalne politike. Gre namreč za oblike javnega delovanja, ki so zunaj institucionalne politi­ ke in so lahko usmerjene tudi v povsem druge tarče, kot pa je to slučaj v primeru tradicionalnega političnega boja (glej Norris, 2002). Da je polje političnega pri mladih širše, prav tako pa povezano tudi z zavračanjem institucionalne politike, kažeta tudi namensko izogibanje uveljavljene terminologije institucionalne politike v njihovi komunikaciji (glej Vromen idr., 2014) ter višja stopnja udejstvovanja mladih, ko gre za splošne druž­ bene zadeve v primerjavi z ožje političnimi (Deželan, 2015). Vendarle pa že podatki različnih raziskav kažejo (npr. Deželan, 2015; Martin, 2012), da če mladi zaostajajo od drugih starostnih skupin po stopnji udeležbe v insti­ tucionalni politiki, pa to ne velja za splet, saj se mladi preko spleta vsaj v enaki meri udeležujejo tudi konvencionalnih političnih procesov. Prav tako mladi v primerjavi z ostalo populacijo odraslih preko spleta v enaki ali višji meri upravljajo svoje stike z državo ter se tudi v večji meri udeležu­ jejo različnih spletnih posvetovanj o družbenopolitičnih zadevah ter v zvezi z njimi tudi izražajo svoja mnenja (glej Grafikon 10.6).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=