MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

40 podatke navzkrižno preverjalo z geolokacijo naslova ciljne osebe, s katero je bila opravljena anketa, itd.) v končno bazo vključenih 753 anket. Zaradi relativno majhnega deleža javno dostopnih telefonskih številk ciljnih oseb oz. njihovih gospodinjstev (približno 25 odstotkov) ter neza­ dostnega odziva ciljnih oseb na dopis s prošnjo, da same posredujejo kontaktne podatke izvajalcu, je naročnik 19. oktobra 2020 odobril dopol­ njen predlog vzorčenja. Le-ta je predvideval kvotno vzorčenje z uporabo spletnega panela. Tak pristop je v družboslovnem raziskovanju vedno bolj prevladujoč in se uporablja tudi v najbolj rigoroznih družboslovnih raziskavah. S tem pristopom je bilo v končno bazo po opravljeni kontroli kakovosti vključenih še dodatnih 447 anket. Anketiranje je bilo zaključeno 10. novembra 2020. Po opravljeni kontroli kakovosti je končni realizirani vzorec znašal natanko 1200 anket, končna stopnja odziva pa je znašala 42 odstotkov. 1.1.3  Analiza stopnje sodelovanja v raziskavi Stopnja sodelovanja oz. odzivnosti znaša 42,0%. To pomeni, da smomed 2858 osebami, izbranimi v vzorec, uspešno anketo izvedli s 1200 osebami. Dosežena stopnja odzivnosti je na ravni, ki jo z vidika reprezentativnosti vzorca lahko označimo kot metodološko sprejemljivo in se nahaja v okviru doseženih odzivnih stopenj v podobnih raziskavah. 1 Stopnja odziva bi bila brez dvoma bistveno višja, če anketiranje ne bi deloma potekalo pod vplivom ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19. Kot je razvidno iz Tabele 1.1, je bila stopnja odzivnosti nekoliko višja med ženskami kot med moškimi. 1 V obsežni metaanalizi 1607 anketnih raziskav, ki so bile podlaga za znanstvene objave, sta raziskovalca Baruch in Holtom (2008) ugotovila povprečno stopnjo odziva na ravni 52,7 %, pri čemer je standardni odklon znašal 20,4 odstotne točke. Dosežena stopnja odziva v priču­ joči raziskavi je torej znotraj enega standardnega odklona glede na povprečno stopnjo odziva v podobnih raziskavah.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=