MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

366 13.4 Vrednote in stališča mladih glede spolnih identitet Sodobne razprave v zvezi s spolnimi identitetami mladih se največkrat nanašajo na različne spolne identitete, ki presegajo preprosto binarno razdelitev na moške in ženske. Tradicionalni nazor, da obstajata samo dve enostavno ločljivi spolni identiteti, ki neposredno izhajata iz dveh enostavno ločljivih bioloških spolov (moški/ženska), je tako zelo poe­ nostavljen, da je preprosto napačen iz več razlogov. Prvič, že biološki spol je bolj zapleten pojav, kot se nam intuitivno utegne zdeti. Sestavljen je iz več elementov (kromosomi, spolne celice, hormoni, sekundarne spolne značilnosti itd.), ki niso v prav vsakem primeru povsem enoznačno med­ sebojno povezani in ne tvorijo nujno vedno enostavne celote, ki bi jo lah­ ko klasificirali kot moški ali ženski spol. Drugič, spolna identiteta – ob­ čutki in osebna prepričanja, ki jih ima posameznik glede svojega spola – ne izhaja neposredno iz biološkega spola, tudi če bi bil slednji popolno­ ma nezapleten. Spolnih identitet je mnogo in niso nujno vezane na biolo­ ški spol posameznika. V naši raziskavi smo imeli pri vprašanju o spolu poleg odgovorov 'Moški' in 'Ženska' kot možen odgovor tudi 'Drugo'. Med 1200 anketiranimi se nihče ni odločil za tomožnost. To je zelo zanimiva ugotovitev, ki nakazu­ je, da v reprezentativnem vzorcu slovenske mladine trenutno ni skupine mladih, ki bi izrazito in izrecno poudarjala svoje alternativne spolne identitete. Sklepamo, da bi, če bi takšna skupina obstajala, v raziskavi na naše vprašanje registrirali vsaj nekaj odgovorov 'Drugo' . Poudariti sicer moramo, da je bilo naše vprašanje glede spola podano ustno in na stan­ darden način, brez posebnega, izrecnega poudarjanja s strani anketarja, da je možen odgovor 'Drugo' . Poleg tega se zavedamo, da je pluralnost spolnih identitet v družbi še vedno stigmatizirana. Netradicionalnih spolnih identitet, ki smo jih želeli zajeti z odgovorom 'Drugo' , mnogi – tudi med mladimi – še vedno ne odobravajo, zato je možno, da so imeli nekateri respondenti zadržke pri odgovarjanju na vprašanje kljub zago­ tovljeni anonimnosti. Da v resnici nebinarne spolne identitete obstajajo, jasno sporoča naša intervjuvanka Nika.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=