MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

212 6. Med glavne napovednike višje stopnje stresa sodijo ženski spol, slabši odnosi s starši, količina časa, ki ga mladi preživijo pred za­ sloni, negativna klima v šoli oziroma na delovnemmestu ter slab­ ši materialni položaj družine. 7. Na elemente težav, vezanih na duševno zdravje, je mogoče sklepa­ ti tudi v okviru prilagoditvenih strategij, ki jihmladi ubirajo, ko se soočajo s težavami. Zaskrbljujoče je, da se jih je kar 14 odstotkov zaradi omenjenih težav zateklo k alkoholu oziroma drogam. Z vidika izvajanja mladinskih politik se zdi ključno predvsem spoznanje, da se slovenska mladina vse močneje sooča s problemom duševnega zdravja kot stroška storilnostno usmerjene družbe. Spremembe na trgu dela skupaj z glorifikacijo tekmovalnosti/konkurenčne tekme na eni stra­ ni krepijo negotovost in zahteve, na drugi pa vplivajo tudi na socializacij­ ske vzorce oziroma na funkcioniranje družin in širšega okolja. V temsmis­ lu je smiselno okrepiti napore v smeri krepitve adaptacijske sposobnosti mladih (npr. uvajanja treningov za duševno zdravje na delovnihmestih in izobraževanju) in popularizacije metod, ki to sposobnost krepijo (npr. uvajanje meditacije v izobraževanju). Potrebno pa je tudi okrepiti javno razpravo oziroma premišljevanja o stroških in koristih storilnostne druž­ be oziroma sedanjega modela razvoja, ki očitno ni naklonjen duševnemu zdravju mladih. 6.2 Uporabljeni viri Case, A., in Deaton A. (2015). Rising Morbidity andMortality inMidlife amongWhite Non-Hispanic Americans in the 21 st Century. Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (49): 15078–83. Dostopno prek: doi: 10.1073/pnas.1518393112 (7. 12. 2020). CDC. (2020). All About Adult BMI. Centers for Disease Control and Prevention . Dostopno prek: https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html (10. 12. 2020). Csuday, G. T. (2019). EU Youth Strategy. Youth - European Commission . Dostopno prek: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en (7. 12. 2020). EU Youth-Report . (2015). Dostopno prek: https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/ reports/youth-report-2015_en.pdf (7. 12. 2020).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=