MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Vrednote, zanimanja in stališča mladih  371 V tem primeru so razlike med spoloma precej večje, kot kadar gre za vprašanje istospolne usmerjenosti. Medtem ko je diskriminiranost na osnovi spola že izkusilo 19 % moških, je ta delež med ženskami kar 41 %. Da so še danes ženske pogosteje žrtve seksizma kot moški, ne preseneča, saj je kultura mizoginije zakoreninjena globoko v človeški zgodovini (Holland, 2006). Poleg tega sklepamo, da utegnejo biti ženske bolj senzi­ bilizirane glede spolne diskriminacije kot pa moški. Presenetilo nas je, da dodatne analize pri ženskem spolu ne potrjujejo ko­ relacije med občutkom diskriminacije in pogostejšim obiskovanjem sple­ tnih družbenih omrežij, kar bi sicer pričakovali glede na to, da je na neka­ terih družbenih omrežjih, kjer vlada anonimnost, mizoginije posebej veliko (Jane, 2014). Obenem smo odkrili močno korelacijo med občutkom diskriminacije in časom, ki ga posameznik obeh spolov (pri moških je ko­ relacija še močnejša kot pri ženskah) posveča pisanju lastnih mnenj na družbenih omrežjih in blogih. Sklepamo, da je tu na delu selekcijski učinek: tisti, ki si vzamejo veliko časa za komentiranje, so obenem tudi tisti, ki so bolj senzibilizirani glede diskriminacije, in je zato zaznajo več kot ostali. 13.5 Vrednote in stališča mladih glede migrantov, beguncev ter etničnih manjšin Poglavje začenjamo s podatki o socialni distanci do skupin, med katerimi so tudi begunci. Iz Grafikona 13.12 (podatke smo primerjali z izsledki raziskave Slovenska mladina 2018 ; Naterer idr., 2018) lahko najprej ugoto­ vimo, da se je v zadnjih dveh letih (2018–2020) socialna distanca, merje­ na kot delež tistih, ki bi se počutili (zelo) slabo ob priselitvi izbrane sku­ pine v njihovo soseščino, zmanjšala do vseh štirih obravnavanih skupin. Zmanjšanje socialne distance do istospolnih oseb ni presenetljivo, če ga povežemo z že ugotovljenim močnim porastom pozitivnih stališč glede istospolnega starševstva. Dejstvo, da se je premik glede socialne distan­ ce zgodil v zadnjih dveh letih, kaže na to, da se trend tozadevne liberali­ zacije stališč mladine dogaja tudi v zadnjem času.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=