MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Trajnostno vedenje in vrednote  335 12.3  Trajnostna usmerjenost Poleg zavedanja o stanju okolja, družbenega načina proizvodnje in druž­ bene regulacije (ocena stanja) so pomemben predpogoj trajnostnega de­ lovanja vrednote in stališča mladih glede ključnih aspektov trajnosti. V kolikor so ta namreč »netrajnostno« naravnana, potem ne gre pričako­ vati vedenja v smeri zagotavljanja trajnosti, temveč prav nasprotno. Da gre za vrednote in prepričanja, ki so globoko zakoreninjena, ni potrebno na dolgo razlagati, vendarle pa ta niso statična in se skozi čas lahko spre­ minjajo, še posebej ob njihovem sistematičnem naslavljanju s strani naj­ pomembnejših dejavnikov vzgoje v trajnostno naravnano družbo. V na­ daljevanju predstavljamo vedenje posameznikov, ki se nanaša na okolje in z okoljem povezane vsebine. V razdelku o političnosti mladih pa poda­ jamo ugotovitve in priporočila glede vedenjamladih, ki se dotikajo njihove vloge v družbi nasploh in sodelovanja v politiki. Ko gre za okolje oziroma naravo, se mladi odzivajo zelo zaščitniško in na­ vajajo zelo visok pomen varovanja narave. Močno preko 80 % jih namreč meni, da je varovanje narave pomembno ali zelo pomembno, in le 4 % je takih, ki menijo, da varovanje narave ni pomembno (glej Grafikon 12.5). Skladno s tem je tudi njihovo pripisovanje pomena življenju v čistem in neokrnjenem okolju. Kar slabih 90 % jih namreč meni, da je pomembno ali zelo pomembno živeti v takem okolju, pri čemer zelo velik pomen temu pripisuje skoraj polovica vseh mladih. Po drugi strani zgolj 2,4 % mladihmenita, da temu ni tako in da živeti v čistem in neokrnjenemoko­ lju ni pomembno. Spodbudno, a hkrati zaskrbljujoče je dejstvo, da vse več mladih meni, da je pomembno ali zelo pomembno varovati naravo, saj je v primerjavi z letom 2010 leta 2020 bilo takih, ki verjamejo, da je to po­ membno ali zelo pomembno, kar 14 % več. To dejstvo je seveda blagodej­ no za višjo raven trajnostnega delovanja mladih, je pa hkrati verjetno tudi posledica objektivne degradacije okolja v zadnjemdesetletju, ki so jo zaznali tudi mladi (glej Grafikon 15.14 v prilogi). Ko gre za okolje oziroma naravo, se mladi odzivajo zelo zaščitniško in navajajo zelo visok pomen varovanja narave.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=