MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Trajnostno vedenje in vrednote  327 TOMAŽ DEŽELAN, MITJA SARDOČ, KATJA NACEVSKI 12 TRAJNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTE 12.1 Trajnostni razvoj in spodbujanje trajnostnega delovanja Agenda 2030 za trajnostni razvoj Organizacije združenih narodov iz leta 2015 uravnoteženo združuje tri osnovne razsežnosti trajnostnega razvoja, in sicer ekonomsko, socialno in okoljsko, znotraj teh razsežnosti pa postav­ lja 17 ciljev trajnostnega razvoja (OZN, 2020). To naj bi predstavljalo sme­ rokaz bodočega ravnanja držav za zagotavljanje miru in blagostanja ljudi ter planeta danes in v prihodnosti (prav tam). Gre za dediščino dela Sve­ tovne komisije OZN za okolje in razvoj, ki je v t. i. Bruntlandinemporočilu razširila in utrdila prepričanje, da pri trajnostnem razvoju ne gre več za vključevanje okoljskih vidikov v proces gospodarskega razvoja, temveč za idejo o povsem novem procesu razvoja, ki ne obravnava zgolj gospo­ darskih in ekoloških sistemov. To spremembo v pojmovanju je močno spodbudilo tudi zavedanje o veliki degradaciji okolja, revščini, socialnih motnjah in humanitarnih krizah, ki so in še vedno pretresajo svet (Deželan in Zimšek, 2015). Cilj trajnostnega razvoja je tako v zagotavljanju dobrih pogojev za življe­ nje vseh živih bitij in ohranjanja življenja. Predpostavlja, da morajo biti varovanje okolja, razvoj gospodarstva in obstoj ter razvoj družb in kultur nujno povezani ter potekati usklajeno. Prav zaradi tako daljnosežnih ciljev je trajnostni razvoj zelo zahteven cilj, s katerim imajo mnoge države tako na individualni kot na sistemski ravni precejšnje težave. Med drugim gre za vprašanje trajnostnega vedenja, ki je »vedenje, ki zajema vrednote, norme, prepričanja, občutke odgovornosti ljudi v dejanjih, ki so osredo­ točena na zagotavljanje dobrobiti vseh živih bitij tako sedanjih kot pri­ hodnjih generacij« (Thomas in Muga, 2014).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=