MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Ustvarjalnost in kultura  259 Na osnovi teh ugotovitev lahko izpostavimo dve temeljni priporočili za vodenje mladinske politike: 1. Glede na to, da spletna kulturna ponudba enakomerno privlači mlade iz višjih in nižjih družbenih slojev z vidika kulturnega ka­ pitala, je smiselno spodbujanje oblikovanja in ponujanja kakovo­ stnih umetniških vsebin preko spleta, še posebej, če so v produk­ cijo takšnih vsebin vključeni mladi. 2. Glede na to, da mladi iz manj urbanih okoljih poročajo o bistveno manjših možnostih za kulturno udejstvovanje, je smiselno razvi­ jati infrastrukturne in institucionalne pogoje za kulturno partici­ pacijo mladih predvsem v manjših mestih in na podeželju. 8.6 Uporabljeni viri Bourdieu, P. (1979). Les trois états du capital culturel. Actes de la Recherche en Sciences Soci- ales , 30 (1): 3–6. Dostopno prek: https://doi.org/10.3406/arss.1979.2654 (21. 1. 2021). Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. V Richardson, J. J. (ur.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education , 241–258. New York: Greenwood Press. Evropska komisija. (2013). Cultural Access and Participation . Dostopno prek: http://ec.euro­ pa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf (20. 1. 2021). Evropska komisija. (2015). Situation of young people in European Union (5/6). Dostopno prek: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b6985c0c-743f-11e­ 8-9483-01aa75ed71a1 (21. 1. 2021). Eurostat. (2020). Culture statistics – Use of ICT for Cultural Purposes . Dostopno prek: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statisti­ cs_-_use_of_ICT_for_cultural_purposes (22. 1. 2021). Eurobarometer 455. (2018). European Youth . Dostopno prek: https://data.europa.eu/ euodp/en/data/dataset/S2163_455_ENG (20. 1. 2021). Holden, J. (2006). Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why Culture Needs a Democratic Mandate . London: Demos. Dostopno prek: www.demos.co.uk (21. 1. 2021). Keaney, E. (2008). Understanding arts audiences: Existing data andwhat it tells us. Cultu- ral Trends , 17 (2): 97–113. Dostopno prek: https://doi.org/10.1080/09548960802090642 (20. 1. 2021).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=