MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

192 5.4 Uporabljeni viri De Jong Gierveld, J., Liefbroer, A. C., in Beekink, E. (1991). The effect of parental resour­ ces on patterns of leaving home among young adults in the Netherlands. European Sociological Review , 7, 55–71. Dolenc, D., Miklič, E., Razpotnik, B., Šter, D., in Žnidaršič, T. (2013). Ljudje, družine, sta- novanja: registrski popis 2011 . Ljubljana: SURS – Statistični urad Republike Slovenije. Eurostat (2018): File: Distribution of population by tenure status, 2018 . Dostopno prek: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Distribu­ tion_of_population_by_tenure_status,_2018_(%25)_SILC20.png (5. 12 .2020). Filipović, M., Kogovšek, T., in Hlebec, V. (2005). Starostniki in njihova vpetost v sosed­ ska omrežja. Družboslovne razprave , XXI (2005) (49/50), 205–221. Filipović, M. (2007). Prostorska determiniranost omrežij starejših in vloga sosedov v časovni perspektivi. Teorija in praksa , 44 (1–2), 298–316. Filipović Hrast, M. (2016). Opolnomočenje posameznikov na ravni soseske: analiza stališč, znanja in delovanja. Teorija in praksa , 53 (2), 469–487. Geodetska uprava RS (2019). Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2019 . GURS: Ljubljana. Hočevar, M., Uršič, M., Zavratnik, S., in Medved, P. (2018). Prostorske in okoljske vrednote 2004–2018 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družbo­ slovnih podatkov. ADP - IDNo: POV_18. Dostopno prek: https://doi.org/10.17898/ ADP_POV_18_V1 (5. 12. 2020). Hočevar, M. (2017). Konceptualni okvir sonaravne mobilnostne strukturacije v razme­ rah nadnacionalnega povezovanja. Teorija in praksa , 54 (5/2017), 831–856. Hočevar, M., Kos, D., Makarovič, J., Trček, F., Štebe, J., in Uršič, M. (2004). Vrednote pros- tora in okolja: 3. fazno in končno poročilo: sumarnik javnomnenjske raziskave – ankete in interpretacija rezultatov . Ljubljana: FDV. Hočevar, M., Uršič, M., Zavratnik, S., in Medved, P. (2018). Prostorske in okoljske vrednote 2004–2018 . Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov. Iacovou, M. (2010). Leaving home: Independence, togetherness and income. Advances in Life Course Research , 15, 147–160. Kesselring, S., Canzler, V., in Kaufmann, V. (ur.) (2008). Tracing Mobilities: Towards a Cosmopolitan Perspective . Ashgate. Kins, E., de Mol, J., in Beyers, W. (2013). “Why Should I Leave?” Belgian Emerging Adults’ Departure From Home. Journal of Adolescent Research , 29 (1), 89–119.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=