MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Ustvarjalnost in kultura  245 Je pa zanimanje tesno povezano z nekaterimi značilnostmi družinskega okolja, v katerih mladostnik odrašča, predvsem s kulturnim kapitalom. Po Bourdieuju (1979; 1986) je kulturni kapital večdimenzionalen kon­ cept, ki ga raziskovalci različno operacionalizirajo, pri tempa upoštevajo tako vidike starševskega kulturnega kapitala (npr. njihove izobrazbe in kulturne participacije) kot nekatere značilnosti okolja in kulturnih praks mladostnikov (gl. npr. Willekens in Lievens, 2014; Sieben in Lechner, 2019). V naši raziskavi smo kulturni kapital merili na podlagi dveh di­ menzij, in sicer institucionaliziranega in objektiviziranega kulturnega kapitala. 2 Tretja dimenzija, tj. utelešen kulturni kapital, se pogosto na­ naša tudi na samo kulturno udejstvovanje (npr. branje, pisanje ipd.), ki bo posebej obravnavano v naslednjem podpoglavju, zato v našo skupno mero kulturnega kapitala ni vključen. Rezultati kažejo, da se mladostni­ ki z višjim kulturnim kapitalom tendenčno bolj zanimajo za umetnost in kulturo (r = 0,13; p < 0,01). Prav tako je večje zanimanje povezano z ute­ lešenim kulturnim kapitalom oz. z večjo participacijo mladih v vseh pre­ učevanih oblikah kulturnih in ustvarjalnih aktivnosti tako v klasični kot v spletni obliki (več o tem v nadaljevanju tega poglavja). 8.2 Participacija mladih v ustvarjalnih in kulturnih aktivnostih Participacija na področju kulture zajema širok spekter aktivnosti, kot so obiski različnih kulturnih prireditev ali ustanov (npr. kina, gledališč, koncertov, muzejev), aktivno ustvarjanje na področju kulture (npr. bra­ nje, pisanje, ukvarjanje z glasbo, z gledališčem) pa tudi vključenost v raz­ lične kulturne organizacije (Evropska komisija, 2015; Eurobarometer 455, 2018). Te raznovrstne aktivnosti v splošnem obravnavamo kot dve različni obliki kulturne participacije, in sicer kulturno udejstvovanje (npr. 2 Institucionaliziran kulturni kapital mladih je bil merjen preko dosežene izobrazbe obeh staršev, objektiviziran kulturni kapital pa s številomknjig v gospodinjstvu. Na podlagi treh spremenljivk smo oblikovali spremenljivko 'kulturni kapital', ki pojasnjuje 61,2%pojasnjene variabilnosti in kaže zadostno mero notranje konsistentnosti (Cronbach alfa = 0,682).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=