MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

78 2.4.1 Odnos mladih do problema staranja prebivalstva V sodobni družbi so tako mladi kot starejši podvrženi negativnim stereo­ tipom in predsodkom, ki so povezani z njihovo starostjo, kar je močno tudi posledica odsotnosti stikov med generacijami ter institucionalizira­ nih prehodov v različna starostna obdobja. Spreminjajoča se numerična razmerja med skupinami prebivalstva in posledično tudi njihova družbe­ na moč sta izziva, ki se ju zavedajo tudi institucije Evropske unije, ki že dolgo opazujejo posledice demografskih sprememb, kot so daljšanje ži­ vljenjske dobe in večanje števila delovno aktivnega prebivalstva, starega več kot 60 let, nizka stopnja rodnosti in s tem povezano manjše število mladih ipd. Da bi države, ki se soočajo s takšnimi spremembami, lahko na primeren način ohranjale in krepile sodelovanje med generacijami, je pot­ rebno sistematično prilagajati njihove javne politike tudi v luči teh spre­ memb (EC, 2005). Ker so mladi numerično šibkejši in v manjši meri pripravljeni sodelovati v institucionalni politiki (npr. na volitvah, na kandidiranju na volitvah, pri aktivnostih političnih strank), je potrebno vzpostaviti zanje privlač­ ne mehanizme, skozi katere bo njihov glas slišan in upoštevan, hkrati pa tudi okrepiti mehanizme, ki omogočajo neposreden stik med pripadniki posameznih starostnih skupin. Leto 2020 je zaradi nevarnosti prenosa okužbe covid-19 pomenilo še dodaten izziv za medgeneracijske stike in sodelovanje med mlajšo in starejšo generacijo (Leng Thang in Engel, 2020), saj je prav omejevanje fizičnega stika – enega od osnovnih nači­ nov preseganja izzivov dialoga med generacijami – v osrčju javnih poli­ tik, ki se borijo proti tej bolezni. Ravno v tem kontekstu je še toliko bolj pomembno poznavanje stanja in prepričanj, ki jihmladi imajo v povezavi s starajočo se družbo in svojo vlogo v njej. Potrebno je poudariti, da je že raziskava Mladina 2010 pokazala na ne preveč rožnate razmere, ko gre za to področje. Če pogledamo, kako mla­ di dojemajo večanje števila starejših in manjše število mladih (glej Gra­ fikon 2.11), lahko zelo hitro ugotovimo, da mlade večanje števila starej­ ših skrbi. Skoraj 80 odstotkov jih je namreč že v letu 2010 odgovorilo, da je to velik ali zelo velik problem. Desetletje na žalost ni prineslo večjih

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=