MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

38 izdelave vzorcev razpolagajo na Statističnem uradu Republike Slovenije. Primarne vzorčne enote (PSU) so bile izbrane naključno z verjetnostjo, so­ razmerno velikosti CEA glede na definicijo ciljne populacije ter predhodno stratificirano po regijah in tipih naselja. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsake od izbranih primarnih vzorčnih enot (PSU) z enostavnimnaključnim vzorčenjem izbranih 15 oseb. Načrtovani vzorec je bil torej sestavljen iz 3600 oseb (240 PSU x 15 oseb = 3600 oseb), kar smo ocenili kot zadostno z vidika zagotavljanja najmanj 1200 izpolnje­ nih anket ob sorazmerno neugodnih pogojih za anketiranje v luči epide­ mičnih razmer. Za vsako osebo v vzorcu smo dobili naslednje podatke: ime in priimek osebe, ulico in hišno številko, šifro in ime naselja, poštno števil­ ko in ime pošte, šifro in ime občine, šifro in ime tipa naselja, šifro in ime statistične regije, starostni razred osebe (15–18 let, 19–24 let, 25–29 let). 1.1.2  Izvedba ankete Terensko anketiranje se je pričelo 19. avgusta 2020. Anketiranje je v prvi fazi, to je do 15. oktobra 2020, potekalo osebno na terenu, in sicer s po­ močjo tabličnih računalnikov. Za potrebe anketiranja je bilo angažiranih 78 anketarjev iz celotne Slovenije. Pred pričetkom anketiranja so bili vsi anketiranci z vzorčnega seznama z obvestilnimpismomobveščeni o izbiri v vzorec, o poteku anketiranja in o osnovnih podatkih o raziskavi. Anketarji so pri posameznemanketirancu opravili po potrebi do 5 obiskov. Če še v petemobisku niso uspeli vzposta­ viti stika z anketirancem, so smeli to vzorčno enoto označiti kot nedoseg­ ljivo. V primerih, ko sta bili na vzorčnem seznamu navedeni dve osebi iz istega gospodinjstva (npr. dva brata ali brat in sestra, kar je bilo razvidno iz priimka in naslova bivališča), so anketarji dobili navodilo, da anketirajo samo eno osebo iz tega gospodinjstva, kar je zaradi podobnosti vzorčnih enot iz istega gospodinjstva pri anketiranju običajna praksa. Ob načrtovanju raziskave v času po zaključku prvega vala epidemije koro­ navirusa je bila predvidena vsaj 50-odstotna stopnja odzivnosti. V začetni

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=