Aktivno državljanstvo / Kohezijska politika

1. seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja

15. 3. 2019 avtor: Uredništvo

V sredo, 13.3.2019 je potekala 1. seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Svet sestavljajo predstavniki ministrstev ter predstavniki študentov, predseduje pa mu minister za izobraževanje, zananost in šport dr. Jernej Pikalo. 

Tema pogovorov so bili predvsem prihajajoči Zakon o visokem šolstvu (ZVIS), Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom ter problem pomanjkanja bivanjskih kapacitet v študentskih domovih.

Ključne teme novele ZVIS naj bi bile: ureditev definicije javne službe; ureditev učnega jezika; dinamika financiranja visokega šolstva; redefinicija pedagoških obveznosti visokošolskih učiteljev itd. 

Klemen Peran, predsednik ŠOS, je na seji izpostavil, da bi študenti želeli še nekaj dodatnih sprememb, med drugim so predlagali, da bi lahko novela ZVIS vključevala tudi: omejitev vpisnih in drugih prikritih stroškov študija; brezplačen dostop do obvezne literature v digitalni obliki; javno objavo študentskih anket in zaključnih del študentov; financiranje javnih študentskih domov, saj so po ZVIS del javne službe; možnost ponavljanja tudi ob prepisu, v kolikor študenti izpolnjujejo pogoje za napredovanje; ureditev izplačevanja t.i. tržnih sredstev na visokošolskih zavodih itd.

Pri obravnavi problema pomanjkanja bivanjskih kapacitet v študentskih domovih, na kar predstavniki ŠOS opozarjajo že dalj časa, je bila podana ideja o omejevanju razpoložljivih kapacitet za tuje študente v javnih študentskih domovih. S tem bi se sicer sprostila mesta za slovenske študente, vendar so predstavniki študentov temu vseeno nasprotovali, saj so tudi ti študenti del slovenskega visokošolskega prostora, hkrati bi s tem omejevali internacionalizacijo, ki je del vseh slovenskih izobraževalnih strategij, usmeritev in prioritet ter načelo recipročnosti v študentskih izmenjavah, predvsem Erasmus+.

Poudarili so tudi, da se mora takoj pričeti reševati splošna bivanjska problematika, zagotoviti za to potreba proračunska sredstva ter pričeti z gradnjo javnih stanovanj, predvsem pa študentskih domov. Ob tem pa so se vsi strinjali, da se problem ni zgodil čez noč, da se problematika zapostavlja že vrsto let in da tudi rešitve na žalost ne morejo biti takojšnje. 

S strani ministra dr. Jerneja Pikala je bila izpostavljena tudi problematika plačavanja turistične in promocijske takse za študente, ki so prisiljeni bivati v t.i. hostlih. Predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na žalost ni imel odgovora, kljub predhodnemu pisnemu pozivu na MGRT, da bi se ti študenti navedli kot izjema pri plačavanju teh taks.

Spremenjen je tudi poslovnik sveta vlade, pri čemer se seje sklicujejo bolj pogosto, torej v manj kot polletnih intervalih. Sprejet je tudi sklep na pobudo predstavnikov študentov, da se v bodoče sklepi Sveta sprejmejo, ko ga potrdi več kot polovica predstavnikov Vlade in več kot polovica predstavnikov študentov (s tem se omeji možnost preglasovanja s strani vlade, ki ima več članov).

Več tukaj.

Vir in foto: Študentska organizacija Slovenije