Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Info točka

Osnovni namen informiranja in svetovanja je ozaveščanje mladih o njihovih pravicah in dolžnostih, o možnostih in priložnostih, ki vodijo do njihove avtonomije in polne vključitve v družbo. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino zajema najrazličnejše (nekomercialne) aktivnosti, ki mladim nudijo informacije in podporo s področij, ki jih zadevajo in se nanašajo na  področja izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske problematike, socialnega varstva, mladinskega organiziranja, participacije, zdravja in dobrobiti mladih, prostovoljstva in prostočasnih aktivnosti.

Slovenski sistem informiranja mladih je prav tako v soglasju z vsemi načeli Evropske listine o informiranju mladih iz leta 2004 in Resolucijo Sveta EU o informiranju in participaciji. Države članice EU so leta 2006 sprejele tudi Resolucijo o  uresničevanju skupnih ciljev na področju participacije in informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega državljanstva.

↓ Info točka ↓ Info točka ↓ Info točka ↓ Info točka
Info točka / Novica

(Zlo)raba alkohola

V juniju so strokovni delavci Društva Center za pomoč mladim in njihovi prostovoljci izvajali sklop izkustvenih delavnic za srednješolce.