Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kohezijska politika

Programsko obdobje 2014 - 2020

V programskem obdobju 2014 – 2020, kjer naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, smo z več kot 6,6 milijoni evrov spodbujali aktivno državljanstvo mladih in krepitev njihovih kompetenc za njihovo večjo zaposljivost, v organizacijah mladinskega sektorja pa smo v višini skoraj 1,2 milijona evrov sofinancirali zaposlitve mladinskih delavcev. Upravičenci so bile organizacije mladinskega sektorja (s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju). 

Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018:

V obdobju od 2016 do 2018 se je z 18 projekti spodbujanja aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost stremelo k zaposlitvi vsakega mladega udeleženca, vključenega v aktivnosti projektov kot so usposabljanja. V usposabljanja je bilo skupno vključenih 4020 mladih. Od tega se jih je 614 uspešno zaposlilo na trgu dela po pridobitvi kompetenc v okviru projektov. V obdobju od 2016 do 2018 je bilo skupaj porabljenih 4.610.023,12 evrov. 

Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju (2018): 

V letu 2018 je bilo sofinanciranih 129 zaposlitev mladinskih delavcev v organizacijah mladinskega sektorja. Mladi so z zaposlitvijo pridobili kakovostne delovne izkušnje, znanja in kompetence mladinskega delavca, mladinski sektor pa prispevek k rednim dejavnostim organizacij v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela. V letu 2018 je bilo skupaj porabljenih 1.195.449,23 evrov. 

Javni razpis Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost (2020 - 2021):

V obdobju od 2020 do 2021 so se izvajali projekti s področja krepitve kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost. 10 projektov (6 regionalnih in 4 nacionalni projekti), ki so skupaj pokrivali celotno Slovenijo, so v konzorciju partnerjev izvajale organizacije v mladinskem sektorju. Projekti so nudili brezplačna usposabljanja nezaposlenim mladim z namenom krepitve njihovih kompetenc preko vključevanja v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega državljanstva za izboljšanje njihove zaposljivosti. V času izvajanja operacij je bilo v usposabljanja v obsegu najmanj 90 ur vključenih skupaj 649 mladih, ki so bili na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso bili zaposleni. Po izhodu iz operacije se je zaposlilo skupaj 298 mladih, ki so bili v usposabljanja vključeni v obsegu najmanj 90 ur in so bili na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso bili zaposleni. Upravičenci so v obeh letih izvajanja skupaj prejeli 1.910.834,36 evrov.

Programsko obdobje 2007 - 2013

Mladinska infrastruktura:

S pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je v Sloveniji nastalo 10 novih mladinskih centrov v skupni investicijski vrednosti 6,5 milijona evrov. Upravičenci so bili javni zavodi, ki so izvajali dejavnost mladinskega centra na podlagi pridobljenega statusa s strani Urada RS za mladino. Zgrajena je bila mreža desetih centrov z ustrezno opremljenimi prostori za izvajanje mladinskih programov ter s skupno več kot 300 novimi ležišči (Javni zavod Vetrnica, Mladinski center Brežice, Mladinski center Krško, Mladinski center Velenje, Koroški zavod za kulturo, Celjski mladinski center, Mladinski kulturni center Maribor, Mladinski center Trbovlje, Zavod za šport Ajdovščina, Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi). 

Kompetence, usposabljanje mladih:

Sredstva Evropskega socialnega sklada v višini 3,7 milijona evrov so bila namenjena razvoju modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij in izvedbi projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za večjo usposobljenost mladih. Vzpostavljenih je bilo 8 vsebinskih mrež, sestavljenih iz mladinskih organizacij in zunanjih partnerjev. Upravičenci so bile organizacije v mladinskem sektorju (vendar ne javni zavodi).

S sredstvi Evropskega socialnega sklada v višini 0,8 milijona evrov je bilo sofinanciranih 20 projektov namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega mladega aktivnega udeleženca na področjih: širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati takratno stanje. Financirani so torej bili projekti, ki so bili namenjeni usposabljanju mladih posameznikov v mladinskem sektorju z ustvarjanjem novih delovnih mest in krepitvi teritorialne organiziranosti organizacij v mladinskem sektorju ali/in  krepitvi informiranja mladih ali/in krepitvi politične participacije mladih ali/in krepitvi mehanizmov posvetovanj mladih. Upravičenci so bile organizacije v mladinskem sektorju (vendar ne javni zavodi).

↓ Kohezijska politika ↓ Kohezijska politika ↓ Kohezijska politika ↓ Kohezijska politika