Mladinski sektor

102.286 mladih aktivnih v mladinskih centrih

19. 7. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
102.286 mladih aktivnih v mladinskih centrih

Z uporabo sistema Logbook v Sloveniji že četrto leto beležimo podatke o aktivnostih v mladinskih centrih. Beleženje in obravnava kvalitativnih in kvantitativnih podatkov, ki dajejo v ospredje glas mladih, nam ponuja unikaten vpogled v mladinsko delo. Pridobljeni podatki v prvem polletju vključenim mladinskim centrom in organizacijam omogočajo sistematičen pregled nad opravljenim delom, ponujajo možnost za refleksijo o opravljenih aktivnostih ter načrtovanje delovnih procesov in projektov, temelječih na dokazih. Proces beleženja, sledenja in refleksije sodelujočim mladinskim delavcem omogoča dolgoročni razvoj in krepitev kakovosti mladinskega dela.

Podatki o mladinskem delu iz Logbook-a

V prvi polovici leta 2022 so organizacije, ki uporabljajo Logbook, skupaj izvedle kar 10.899 aktivnosti za mlade, kar predstavlja 30.978 ur mladinskega dela. Še posebej razveseljujeta podatka, da so kar 25% oziroma 7.658 ur vseh aktivnosti fasilitirali mladi in, da se je število udeležencev povečalo za kar 35,33%, v primerjavi s prejšnim letom, kar kaže na dejstvo, da je mladinsko delo v Sloveniji pomembno orodje za naslavljanje izzivov aktivne participacije in vključevanja mladih. Ključno je poudariti, da na podporo, ki jo pri grajenju kakovostnih mladinskih programov omogoča sistem Logbook, kaže dejstvo, da se je procent fasilitacije aktivnosti mladih v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2021 povečal za 4%.

Izvedene aktivnosti po tematskih področjih in aktivnostih:

Spolna zastopanost v mladinskih centrih je uravnotežena; mladinski centri v Sloveniji se lahko pohvalijo z enakim razmerjem obiska deklet in fantov (48,3% – 51,5%), kar pomeni, da so v sorazmerno enaki meri v aktivnosti vključujeta oba spola. Vključujejo tudi mlade, ki se identificirajo kot nebinarni (v 0,6%), kar pomeni, da mladinski centri predstavljajo prostor vključevanja ne glede na spolno identiteto.

Kot zanimivost pa naj navedemo tudi podatek, da mladi mladinske centre najraje obiskujejo ob petkih. To dejstvo se ni spremenilo v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu, opazimo pa lahko, da se je povečalo število obiskov v četrtek.

Rezultati, zbrani v sistemu Logbook, že odsevajo svojo vlogo pri razvoju in zagotavljanju kakovosti v mladinskem delu. V drugi polovici leta bomo pridobljene kvantitativne podatke preko procesa evalvacije okrepili še z vpogledi v mnenja o programih mladinskega dela s strani mladih, pridobljena preko evalvacijskih orodji in tako poglobili vpogled v kakovost mladinskega dela, ki ga izvajajo uporabnice sistema. Jeseni namreč v mladinskih centrih zopet sledi letna evalvacija z mladimi, ki skozi evalvacijski vprašalnik prispevajo svoje mnenje o programih mladinskega dela v lokalni skupnosti.

Orodje namreč omogoča tako spremljanje kvantitativnih kot kvalitativnih podatkov o mladinskem delu, saj poleg beleženja aktivnosti mladinskega dela in statističnih podatkov, daje velik pomen različnih evalvacijskim orodjem, na podlagi rezultatov katerih razvijamo kakovost mladinskega dela. Za dvig kakovosti pa ne zadostujejo le rezultati sami – potrebno jih je reflektirati in umestiti v lokalni kontekst. Zato bomo v vseh vključenih občinah opravili lokalna srečanja, na katerih bomo individualno obravnavali občinske rezultate z vodji mladinskih organizacij in mladinskimi delavci, ter spodbujali k ključnemu koraku refleksije, vključevanju mladih.