Mladinski sektor

Če na mladih svet stoji, so mladinski delavci temelj

30. 5. 2023 avtor: Uredništvo
Inception seminar na Uradu RS za mladino

Urad RS za mladino je gostil dvodnevni sklepni seminar Evropske mladinske konference, na katerem so se srečali predstavniki Avstrije, Hrvaške, Irske, Luksemburga, Madžarske, Romunije in Slovenije. V razpravah so se osredotočali na metode merjenja učinkov mladinskega dela in na politike za izboljšanje kakovosti mladinskega dela. Primere dobrih praks pa spoznavali na obiskih Celjskega mladinskega centra in Mladinskega centra Brežice.

Kakovostno mladinsko delo je naložba v sedanjost in zavezanost prihodnosti

Pomen kakovostnega mladinskega dela v Evropski uniji ni mogoče preceniti. Kakovostno mladinsko delo je naložba v sedanjost in zavezanost prihodnosti, saj ima v vseh svojih različnih oblikah ključno vlogo pri oblikovanju življenja mladih generacij. Zagotavlja platformo za osebno rast, razvoj spretnosti in spodbujanje pozitivnih družbenih sprememb. Vpliv kakovostnega mladinskega dela pa daleč presega življenja posameznikov, temveč se širi po skupnostih, družbah in celo narodih. Z dajanjem prednosti osebnemu, socialnemu in izobraževalnemu razvoju mladih posameznikov spodbujamo odporno, vključujočo in uspešno družbo. Udeleženci seminarja se strinjajo, da je za uresničitev te vizije nujno s finančnimi naložbami, profesionalizacijo, merjenjem učinkov in implementacijo politik neomajno podpirati pobude za kakovostno mladinsko delo.

Z ozirom na to, da kakovostno mladinsko delo obširno in celovito obravnava bonski proces, so udeleženci seminarja poudarili pomen spodbujanja mladinskih delavcev k usklajevanju vseh programskih in drugih aktivnosti s temeljnimi načeli bonskega procesa, upoštevajoč obstoječe lastne dobre prakse in edinstvene potrebe lokalnih okolij.

Pozdravili so pobudo za še bolj tvorno sodelovanje deležnikov v mladinskem sektorju tako na lokalnem kot na nacionalnem in evropskem nivoju, vključujoč aktivne kanale za vzpostavljanje, usklajevanje in ohranjanje stikov med njimi. Oblike sodelovanja lahko vključujejo raziskovanje, preverjanje in prepoznavanje potreb ciljnih skupin mladinskega dela, usklajevanje in sinergijo pobud ter izmenjavo in prilagajanje inovacij in dobrih praks.

Ugotavljajo, da je za razvoj in implementacijo učinkovitih politik potrebno konstruktivno vodenje, temelječe na celoviti informiranosti. Nosilci odgovornosti morajo do potankosti poznati bonski proces in se zavezati njegovemu prilagodljivemu izvajanju ter stroškovno konstruktivno vključevati druge deležnike na področju svojega vpliva in odgovornosti. To nalogo je treba še posebej dosledno opravljati v procesu zaposlovanja, izbire in razvoja vodstvenih položajev na ravni mladinskega dela.

V razpravah so močno poudarili pomen strokovne podpore mladinskim delavcem, saj postavljanje dodatnih standardov kakovosti in zahtev od izvajalcev storitev mladinskega dela ni niti realistično niti humano, če ga ne spremljajo ustrezne, dostopne in učinkovite oblike usposabljanja, coachinga, intervizije in supervizije, ki jih oblikujejo in izvajajo usposobljeni strokovnjaki.

Vsi udeleženci seminarja so pozdravili pobudo, da ostanejo v stiku tudi po seminarju in si izmenjujejo vire, ideje, orodja in primere dobrih praks. Pustili so si odprte možnosti za ponovna srečanja na nadaljevalnih seminarjih v drugih sodelujočih državah, da bi v Ljubljani začeti proces razširil, okrepili število predstavnikov iz različnih držav ter poleg odločevalcev, razvijalcev in implementatorjev politik ter mladinskih delavcev vključil tudi mlade.