Evropsko leto mladih

Dogodki v evropskem letu mladih 2022

27. 7. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Dogodki v evropskem letu mladih 2022

Evropska komisija je po obdobju epidemije in z njo povezanih izzivov v duhu solidarnosti do mladih leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. Ker so mladi pomembni nosilci sprememb za večjo blaginjo evropske skupnosti v prihodnosti – za zeleno, vključujočo in digitalno Evropo za vse – in so v času korona krize ogromno žrtvovali, jim zdaj želi dati možnost, da vse to nadoknadijo s ponovnim vključevanjem v družbo. V ospredje je tako postavila interese mladih, njihove potrebe, ideje in vizije ter jim ustvarila prostor za aktivno participacijo, priložnosti za spoznavanje Evropske unije, pridobivanje novih znanj in izmenjavo izkušenj, predvsem pa priložnost, da se izrazijo in je njihov glas pri (so)oblikovanju naše skupne prihodnosti tudi slišan in upoštevan.

V evropskem letu mladih v Sloveniji izvajamo različne dogodke, posvete in aktivnosti za mlade ter se vključujemo v mednarodne aktivnosti. V prvi polovici leta smo uspešno izvedli že 9 od predvidenih 12 regijskih posvetov za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki je najpomembnejši dokument na področju mladine v Sloveniji. Mladi so v loklanih skupnostih aktivni in podajajo konstruktivne predloge za izboljšanje njihovega življenja v prihodnje. S tem se bo v Resoluciji slišal njihov glas, saj na vsakem regijskem dogodku sodelujejo tudi ministrstva in s tem omogočamo medsektorsko usklajevanje ukrepov in vključevanje mladih v vse javne politike.

Priprava Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM)

Na Mladinski Mreži MaMa smo v sodelovanju z Uradom RS za mladino in mladinskimi centri ter z ostalimi partnerji in predstavniki ministrstev izvedli že 9 posvetov za pripravo Resolucije o NPM v 9 različnih regijah. V jesenskem delu načrtujemo še tri regijske posvete. V Celju, Brežicah, Trbovljah, Novi Gorici, Ljutomeru, Novem mestu, Ljubljani, Mariboru in Kopru se nam je pridružilo več kot 300 aktivnih mladih. Na regijskih posvetih so mladi identificirali njihove izzive na področju družbe, kulture, življenja mladih, izobraževanja, okolja in zdravja ter oblikovali kot odgovor na izpostavljene problematike. Mladi so na posvetih identificirali že več kot 80 izzivov in oblikovali 50 predlogov za izboljšanje specifičnih problematik ter dokazali, da imajo svoj glas, ki ga pogumno izražajo v dialogu z odločevalci. Posvetov in dialogov so se udeležili direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores, predstavniki lokalnih skupnosti ter predstavniki ministrstev za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje, za gospodarstvo, za kulturo, za okolje in prostor in za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na ostalih dogodkih se nam bodo pridružili še iz ostalih resorjev. Tako uresničujemo načelo “nič o mladih brez mladih”in omogočamo, da so mladi vključeni v vse javne politike, ki so medsektorsko usklajene.  

Na posvetih so mladi kot najbolj pereče izpostavljali predvsem področja zdravja in dobrega počutja, izobraževanja, bivanjskih razmer ter okolja in trajnosti. Na vseh posvetih so poudarili, da je potrebna boljša preventiva na področju duševnega zdravja in destigmatizacija duševnih stisk. V okviru formalnega izobraževanja pogrešajo predvsem več uporabnih in življenjskih veščin, povezanih s finančno pismenostjo, podjetništvom, duševnim zdravjem in osebnostnim razvojem. Opozarjajo, da ni ustrezne stanovanjske politike, ki bi mladim omogočala, da se osamosvojijo. Od odločevalcev pričakujejo razvoj zelenih politik, krožnega gospodarstva, trajnostnih oblik mobilnosti in zaposlitev, skrajšanja prehrambenih verig, odgovorne potrošnje ter predvsem postavljanje varovanje okolja pred gospodarstvo. Sinteza predlogov mladih bo smiselno vključena v Resolucijo o NPM, ki ga pripravlja Urad RS za mladino. Temeljni cilj dokumenta je zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Hkrati pa omogoča Uradu RS za mladino, da lahko učinke posameznih sektorskih politik tudi spremlja in meri.

Sledeči posveti in dogodki Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Na Mreži MaMa skupaj z mladinskimi centri načrtujemo še več kot 25 dogodkov različnih formatov. Poleg regijskih posvetov za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino bomo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije in mladinskimi centri iz različnih regij v Sloveniji pripravili še 11 dogodkov, s katerimi bomo skupaj z mladimi naslavljali pomen aktivnega državljanstva in evropskih vrednot, participacijo mladih v lokalni in evropski skupnosti ter spodbujali tudi njihovo kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost, s poudarkom na zelenem prehodu, digitalizaciji in socialnem vključevanju mladih.

Drugi (mednarodni) projekti in aktivnosti v evropskem letu mladih

Mlade vključujemo tudi v mednarodne projekte za krepitev državljanskih kompetenc, aktivne družbene participacije pri naslavljanju izzivov in (so)oblikovanju evropskih politik prihodnosti ter ozaveščanja o varovanju okolja in trajnosti. V okviru projekta YouPart se srečujejo mladi iz celotne Slovenije, da identificirajo skupne izzive ter oblikujejo lastne predloge in zahteve, ki jih bodo prenesli na evropsko raven. Junija so se srečali na mednarodni mladinski konferenci na Dunaju, septembra pa se bodo srečali v Pragi. Skupaj z mladimi iz drugih evropskih držav bodo oblikovali skupne pobude in zahteve, ki jih bodo decembra predstavili evropskim poslancem v okviru dialoga v Evropskem parlamentu v Bruslju. V okviru različnih aktivnosti projekta e-Life pa mladi naslavljajo in iščejo rešitve za boljšo skrb za okolje v okviru. Snujejo svoje poslovne načrte in dobre prakse, ki jih lahko vzpostavijo v okviru konceptov krožnega gospodarstva.