Mladinska politika

II. Klub MaMa z Zborom Kluba MaMa 2020

2. 12. 2020 avtor: Mladinska mreža MaMa

Prvi spletni Klub MaMa z Zborom Kluba MaMa, katerega se je udeležilo okoli 50 predstavnikov in predstavnic mladinskih centrov, je potekal na 1. december in se je pričel v sporočenem vzdušju, saj nam to aplikacija Zoom tudi omogoča. Prav tako se na daljavo lahko izvede med mladinskimi delavci priljubljene “energizerje”. Tokrat so bile v ospredju rdeča barva in naše najljubše šalice za kavo ali čaj.

Klub MaMa so nadaljevali s predavanjem profesorja dr. Tomaža Deželana na temo Novo državljanstvo mladih, ki je najnovejša raziskava, izdelana v začetku leta na temo aktivnega državljanstva in participacije mladih. Zavedajo se, da je raziskovanje pomembno tudi v mladinskem delu, saj lahko rezultate raziskav uporabljajo pri oblikovanju programov in pisanju različnih projektov. Raziskava ponuja najbolj sveže informacije, ki zadevajo njihovo delo in ponuja temelje, na katere se lahko naslonijo pri vsakodnevnem delu. Narejena je bila na reprezentativnem vzorcu mladih v Sloveniji in se nanaša na participacijo, državljanstvo in dojemanje koncepta “dobrega državljana” skozi oči mladih. Raziskava je pokazala tudi to, kje mlade lahko najlažje najdemo in kako. V današnjem času se soočamo z  generacijo mladih, ki so v celotni zgodovini človeštva ena izmed najbolj izobraženih generacij in tudi ena izmed najbolj zahtevnih generacij. Ne zanimajo jih funkcije in članstva, ampak njihova aktivnost temelji na solidarnosti in temu, da lahko prispevajo k oblikovanju družbenih norm. Pri tem jim je pomembna visoka raven avtonomije in kritično izražanje mnenj ter to, da razumejo to, kar delajo. Veliko jim pomenijo tudi neformalni načini in pristopi dela, ki dajejo jasne učinke, a vendarle z visoko stopnjo individualnosti. “Pri današnjih mladih je pomembna visoka stopnja zaupanja, preverjene informacije, forme, ki so jim blizu, so vrstniške. Ob tem govorimo o t.i. omreženem državljanu, ki ima hiter dostop do informacij in je izobražen ter daje prednost zasebnim in zaupanja vrednim neformalnim institucijam.”

Klub MaMa so na podlagi teoretičnega uvoda nadaljevali z Zborom Kluba MaMa, kjer so najprej dopolnili osnovne dokumente Mreže MaMa in sicer v delovanje organov dodali, da se le ti lahko izvajajo na daljavo, vendar v primeru višje sile in izrednih razmer, katerim smo priča danes. Ekipa Mreže MaMa je predstavila delovanje v prvem letu dela in tudi načrte za prihodnost. Letni delovni načrt Mreže MaMa temelji na treh ključnih stebrih in sicer razvoj mladinskega dela, dialog, participacija in zastopanje ter informiranje in promocija. Vsak steber ima svoja podpoglavja, pri čemer gre za izvajanje različnih projektov z izvajanjem osnovnega poslanstva Mreže MaMa in sicer podpora in razvoj mladinskih centrov in s tem tudi mladinskega dela. Na Zboru Kluba MaMa je direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik izpostavila, da so bili primorani nekatere projekte tudi prestaviti, a vsekakor bodo cilji doseženi in s tem tudi vsebinsko zaokroženi. “Vsi projekti Mreže MaMa odgovarjajo na potrebe mladinskih centrov. V letošnjem letu smo zaključili z enim strateškim partnerstvom in mladinskim dialogom, a imamo na drugi strani v teku drugo strateško partnerstvo in mladinski dialog. Poleg tega smo še partnerska organizacija v dveh strateških partnerstvih, vzporedno teče implementacija Logbooka in urednikovanje portala mlad.si ter projekt EUYOU, ki ozavešča mlade o državljanskih in EU pravicah in njihovih možnostih za aktivno participacijo v družbi. Vsebin in tem je za leto 2021 dovolj, a vendarle je potrebno zasledovati nove razpise in iskati nove priložnosti, ki krepijo organizacijo, jo delajo prepoznavno in s tem posledično umeščajo mladinske centre na agendo.”

Na Zboru Kluba so ustanovili in potrdili tudi tri delovne skupine in sicer za zastopanje in zagovorništvo, usposabljanja ter informiranje in promocijo. Podana je bila pobuda s strani Mladih Zmajev za ustanovitev sekcije za digitalne mladinske centre in direktorica je potrdila, da se bo skupina pričela snovati še v letošnjem letu. Mreža MaMa je v mesecu oktobru in novembru izpeljala 4 on-line posvete z mladinskimi centri, na katerih so skupaj iskali rešitve za izzive sodobnega časa. Pokazali so, da gre za skupnost in mrežo, ki trdno drži skupaj in da lahko drug drugemu nudijo medsebojno pomoč.

Mreža MaMa je samoroganizirana mreža, ki je nastala na pobudo mladinskih centov 15 let nazaj, zato so članice v drugem delu Kluba MaMa v skupinah razmišljale o prihodnosti mladinskih centrov in mladinskega sektorja, prihodnjih projektih ter kam si želijo, saj so v obdobju, ko je potreben razmislek o njihovem prihodnjem delu. Odprla se je tudi razprava o osnovnem delovanju in poslanstvu mladinskega dela.

Klub MaMa se je zaključil ob bolj kulturnem in sproščenem vzdušju, ob glasbi Marka Hatlaka, saj se zavedajo, da je kultura eden izmed pomembnih vsebinskih delov mladinskih centrov, skozi katero se mladi izražajo in pridobivajo neformalna znanja za njihovo življenje.

Ker pa brez deljenja dobrih praks ne gre, je Marko Pavlovič, direktor Mladinskega centra Zagorje ob Savi predstavil projekt Kua bi u lajfi, s katerim so vključili mlade in jim predstavili želene poklice. Odziv s strani mladih je bil neverjetno dober, saj se jim je na dogodku pridružilo več kot 70 mladih. Zanimanje mladih za njihovo prihodnost je in kot je omenil profesor Deželan, mlade je potrebno nagovoriti v njihovem jeziku, izven instituciaonaliziranih okvirjev in jim ponuditi to, kar jih zanima danes, a je vseeno pomembno za njihovo prihodnost.

Vir: Mreža MaMa