Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladi z manj priložnostmi

Portal Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji je združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, izbranih s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ter tvorijo mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji.

Predstavitveni portal projekta Prehod mladih

PREHOD MLADIH je projekt, ki je nastal z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop mladih s posebnimi potrebami na trg dela. V sklopu projekta bo 13 projektnih partnerjev, izvajalcev programov zaposlitvene rehabilitacije, od januarja 2018 do decembra 2022. 

PREHOD MLADIH je projekt, ki je nastal z namenom vplivanja na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami in oblikovanja enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop mladih s posebnimi potrebami na trg dela. V sklopu projekta bo 14 projektnih partnerjev, izvajalcev programov zaposlitvene rehabilitacije, od januarja 2018 do decembra 2021.

Portal društva študentov invalidov Slovenije

Društvo študentov invalidov Slovenije članom nudi izobraževalne, kulturne, športne in družabne dejavnosti doma in v tujini, brezplačen prevoz s prilagojenimi vozili, brezplačno uporabo sodobne računalniške opreme z dostopom do interneta, brezplačno fotokopiranje in povečevanje študijske literature, prilagajanje študijske literature v slepim dostopne oblike, organiziranje osebne asistence ter svetovanje in pomoč pri vprašanjih v zvezi s študijskimi in življenjskimi razmerami.

Vodnik po pravicah invalidov

Vodnik po pravicah invalidov je nastal kot del projekta Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov, ki je znan pod nazivom ZMOREMO. Osnovni namen projekta je prispevati k večjemu spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov ter s tem k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, Akcijskega programa Vlade RS za invalide 2014-2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010-2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir na nacionalnem in lokalnem nivoju v vsakodnevnem življenju invalidov v Sloveniji.

Svet za invalide Vlade Republike Slovenije

Svet deluje kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike. 

Naloge sveta so: 

  • spremljanje razvoja in izvajanje programov s področja invalidskega varstva ter daje pobude za njihov razvoj in izvajanje, 
  • med javno obravnavo predlagateljem zakonov in drugih predpisov daje mnenje o zakonih in drugih predpisih, ki se nanašajo na invalidsko varstvo, 
  • sodeluje pri pripravi poročil o izvajanju nacionalnih programov in daje mnenje o njih, 
  • Vladi Republike Slovenije daje pobude, predloge in priporočila v zvezi z invalidskim varstvom, 
  • skrbi za sodelovanje med ministrstvi in strokovnimi institucijami ter invalidskimi organizacijami, 
  • spodbuja in spremlja izvajanje Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08), 
  • opravlja druge naloge skladno s sprejetimi pravili o delovanju sveta.

Invalidska podjetja v RS

Invalidska podjetja lahko ustanovijo različne osebe glede na pravno organiziranost. Največ invalidskih podjetij so ustanovile gospodarske družbe; ponavadi so invalidska podjetja njihova hčerinska podjetja, med ustanovitelji pa so tudi fizične osebe, društva, združenja in občine. Invalidska podjetja prejemajo v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide za vsakega zaposlenega invalida mesečno subvencijo.

Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe posebnega pomena. Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo, v praksi so postala ena redkih možnosti zaposlovanja težjih invalidov. Njihovo ustanavljanje se je začelo že pred letom 1976, in sicer z ustanavljanjem invalidskih delavnic, ki so se obdržale do leta 1988, ko so se preoblikovale v invalidska podjetja. 

Invalidska podjetja so kljub svojemu posebnemu statusu in vlogi v prvi vrsti gospodarske družbe, ki nastopajo na trgu ter zato zanje veljajo vsi predpisi ter zakonitosti kot za ostale družbe. 

Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska družba, ki je organizirana in deluje kot kapitalska družba v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. Takšna gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih v družbi. Invalidska podjetja morajo imeti izdelan poslovni načrt, zaposlovati in usposabljati invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest, zaposlovati morajo najmanj enega strokovnega delavca, če zaposlujejo in usposabljajo več kot tri invalide, sicer pa morajo na vsakih 20 zaposlenih invalidov zaposlovati enega strokovnega delavca.

Zaposlitveni centri

Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi zaposlovanja najtežjih invalidov, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov izključno na zaščitenih delovnih mestih in izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo ter ima izdelan poslovni načrt. Zaposlitveni center zaposluje najmanj pet invalidov na zaščitenih delovnih mestih.in najmanj enega strokovnega delavca.

Invalidska podjetja in zaposlitveni centri so zaradi svojega posebnega statusa prejemniki državnih pomoči po posebnih predpisih. Področje državnih pomoči ureja Uredba komisije ES št. 651/2014, ki v členih 33 in 34 določa upravičene stroške za porabo državnih pomoči ter najvišje limite dodeljevanja sredstev.

↓ Mladi z manj priložnostmi ↓ Mladi z manj priložnostmi ↓ Mladi z manj priložnostmi ↓ Mladi z manj priložnostmi