Izobraževanje / Prostovoljstvo

Javni poziv Univerzam in ostalim visokošolskim ter višješolskim zavodom k odgovornemu ravnanju in deblokadi prostovoljstva

30. 8. 2023 avtor: Mladinski svet Slovenije
Mladinski svet Slovenije poplave

Ob poplavah, ki so prizadele celotno Slovenijo, mnogi mladi in študentje nesebično pomagajo na terenu pri odpravljanju posledic poplav. Na terenu je aktivnih mnogo mladinskih organizacij, Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) pa sta vključeni tudi kot del sistema za zaščito in reševanje. Ti mladi in organizacije so vsak trenutek dneva pomagali prizadetim. Prostovoljci ZTS in ZSKSS so samo v prvem tednu, ko so Slovenijo zajele poplave, na terenu skupaj opravili več kot 15.000 prostovoljnih ur. Prav tako so na terenu veliko ur preživeli študentski klubi, ki so organizirani znotraj Zveze študentskih klubov Slovenije (ŠKIS), in ostali mladi ter mladinske organizacije, ki so po svojih najboljših močeh pomagali s svojim delom. Na terenu pa smo ugotavljali, da je bilo med tistimi, ki so dolgotrajno nudili pomoč, največ prav mladih.

Število prostovoljcev vsak teden upada, nad čimer je svojo zaskrbljenost izrazil tudi sam minister za delo, družino in enake možnosti in Slovenska filantropija, o zavračanju napotitev pa so govorili tudi v regijskem štabu Civilne zaščite Postojna. Danes in včeraj smo bili priča ponovni grožnji narave, ki se je ponekod tudi uresničila, zato je to še toliko bolj zaskrbljujoče.

Tudi v mladinskih organizacijah opažamo padec pripravljenih nuditi pomoč na terenu, vendar ne zaradi pomanjkanja volje pomagati prizadetim, ampak predvsem zaradi opravljanja izpitnih obveznosti. Svojo primarno aktivnost so bili nekateri mladi namreč primorani usmeriti nazaj na študijske obveznost.

Vlada je že opozorila visokošolske zavode o nekaterih možnih prilagoditvah za opravljanje študijskih obveznosti. Na tem mestu moramo pohvaliti Univerzo v Mariboru za hitro ukrepanje in zavedanje, da je tudi nudenje pomoči prizadetim v ujmah in odpravljanje njenih posledic nujno potrebno. Študentom so zato zagotovili ustrezno podaljšanje izpitnega obdobja tudi v primeru dokazila o nudenju pomoči na terenu. Hkrati bodo naravno nesrečo in aktivnosti za odpravo njenih posledic umestili med upravičene razloge za izjemno napredovanje v višji letnik oz. za izjemno ponavljanje letnika v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in statutom Univerze. Kljub temu tudi Univerzo v Mariboru pozivamo k jasni določitvi, kakšna dokazila bodo za uveljavljane prilagoditev potrebna, saj je za odločitev za nudenje pomoči ostalim predvidljivost izjemno pomembna.

Preostali dve javni univerzi, katerih ukrepanja na tem področju ocenjujemo kot nezadostna, in vse ostale visokošolske zavode zato pozivamo, da se zgledujejo po Univerzi v Mariboru in vsem mladim prostovoljcem, poleg že sprejetih ukrepov, omogočijo dodatne ukrepe. Pogoji in za to potrebna dokazila morajo biti jasno določena.

Vsak dodaten dan, ki ga prizadeti preživljajo brez pomoči prostovoljcev, je že zdaj izgubljen v boju s slabšim vremenom, ki je ponovno pri nas. Ponovno vas zato pozivamo, da kljub morebitnim oviram celostno uredite to področje, ali v kolikor ste ga že, študente o tem pravočasno in jasno obvestite in tako s tem vsem omogočite enake pogoje za opravljanje študijskih obveznosti.

Za študente, ki bi bili pripravljeni pomagati na poplavnih območjih in imajo še nedokončane izpitne obveznosti, usmerjanje na posamezne komisije in individualno reševanje zadev preko njih brez jasnega zagotovila, da bodo s potrdilom upravičeni jasnih ukrepov, ni primerna rešitev. Takšni študentje se zaradi strahu pred individualnimi interpretacijami pravilnikov in odločitvami posameznih komisij žal ne odločajo več za pomoč na terenu. Ponovno poudarjamo: prilagoditve in pravila prilagoditev morajo biti jasna ter predvidljiva.

Vse visokošolske zavode pozivamo, da ponovno omogočijo verigo prostovoljstva mladih, ki je trenutno za nekatere pretrgana.