Zaposlovanje

Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«

13. 9. 2019 avtor: Uredništvo

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so najavili drugo odpiranje javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, rok za oddajo je 30. september 2019 do 12.00.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

Sklop A –  profesionalizaciji zaposlenih v socialnih podjetjih, prijavijo se lahko socialna podjetja

V sklopu A so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev – to so stroški mentorjev (v minimalnem odstotku 60% od celotne vrednosti prijavljene operacije), stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program (v maksimalnem odstotku 10% celotnih upravičenih stroškov operacije), stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa, stroški investicij v neopredmetena sredstva, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa, stroški informiranja in komuniciranja, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa ter pavšalno financiranje v višini do 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program.

Sklop B – profesionalizacija mentorjev, prijavijo se lahko socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki,  ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

V sklopu B so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev – t.j. obstoječih strokovnjakov s področja socialnega podjetništva in stroški službenih potovanj v Sloveniji ali v tujini (prevozi, nastanitve, kotizacije idr.).

Informativna delavnica za prijavitelje bo izvedena 18. septembra 2019. Vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujte izključno na naslov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Foto: pixabay