Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Javni razpis – razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij&prostovoljstva

28. 5. 2019 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za javno upravo je dne 24. 5. 2019 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Namen razpisa je razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023.

Cilji javnega razpisa so:

Vsebinsko je razpis razdeljen v dva sklopa. V okviru SKLOPA A bo ministrstvo subvencioniralo trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah, v SKLOPU B pa trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na naslov Ministrstva za javno upravo do vključno 8. 7. 2019 najkasneje do 12.00 ure.

Razpisana višina sredstev: 6.000.000,00 EUR

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019″ (za Urško Kavčič).

Vir in foto: Ministrstvo za javno upravo