Angažiraj se / Izobraževanje

Javni razpis Subvencije za delodajalce in dopolnilna izobraževanja na področju kulture

5. 7. 2019 avtor: Uredništvo

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je objavil Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) in sicer:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)
b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje mladih v kulturi

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.

Predmet javnega razpisa: Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

a) Subvencije za delodajalce

Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9-ih mesecev neprekinjeno in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve.

Prijavitelj za subvencijo je delodajalec, registriran kot poslovni subjekt s svojo matično številko, ki posluje v eni izmed standardnih klasifikacij dejavnosti navedene v točki 5.1. tega razpisa in bo s pomočjo subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e) iz ciljne skupine.

Vrednost za proračunsko leto 2019 (33 + 22 zaposlitev): 275.000,00 EUR, od tega:

Rok za prijavo: 15. september 2019

Informacije glede razpisa in prijave tukaj.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do 29. leta starosti za vključitev v enega izmed štirinajstih verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja razpisnik (JSKD). V okviru razpisa bo JSKD omogočil brezplačno udeležbo mladih na izobraževanjih s področja kulture in sicer bo 55 mladih vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

Prijavite se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki se ne usposabljate ali izobražujete iz javnih sredstev, te hkrati zanima delo v kulturi oz. na kulturnem področju in bi želel_a pridobiti dodatna znanja in kompetence v enem izmed spodaj navedenih modulov:

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Rok za prijavo: 15. oktober 2019

Informacije glede razpisa in prijave tukaj.

Celotno besedilo razpisa, kjer so podrobno navedeni pogoji za kandidiranje na razpis in prijavni postopek najdete tukaj.

Vir: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti