Kmetijstvo

LEADER v evropskem letu mladih

21. 10. 2022 avtor: Uredništvo

Evropsko leto mladih so v Sloveniji obeležili tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvedli so spletni dogodek, s katerim so povezali mlade s podeželja, mladinske organizacije in lokalne akcijske skupine (LAS), budno pa so spremljali tudi vse projekte namenjene mladim.

Na spletnem dogodku LEADER za mlade so bili mladi pozvani, da naj sodelujejo pri pripravi strategij lokalnega razvoja (SLR) za prihodnje programsko obdobje ter tako izkažejo svoje potrebe za razvoj lokalnega območja in da tudi kasneje sodelujejo v okviru projektov LEADER, saj ti projekti predstavljajo možnost in priložnost za mlade na podeželju.

Sledila je predstavitev pristopa LEADER – gre za orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«. V Sloveniji v tem programskem obdobju deluje 37 LAS, ki pokrivajo območje celotne države. Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development – CLLD). Izvedbi pristopa LEADER/CLLD je skupno namenjenih 110,4 mio eurov iz 3 evropskih skladov (EKSRP, ESRR, ESPR). Do konca leta 2021 je bilo samo v okviru pristopa LEADER, podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, odobrenih več kot 700 projektov in ustvarjenih okoli 70 delovnih mest.

Primeri dobrih praks sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin in mladih

Na dogodku so spoznali nekaj primerov dobrih praks sodelovanja LAS in mladih. Predstavili so se 3 manjši slovenski LAS, ki delujejo na obmejnih in od večjih središč oddaljenih območjih.  Predstavnica vodilnega partnerja LAS Mežiške doline, A.L.P Peca, je predstavila operacijo LAS, Podeželska mladine in mednarodne kmečke igre v Mežiški dolini, ki so jo izvedle vse štiri občine v sodelovanju z Društvom podeželske mladine Mežiške doline. Do sodelovanja je prišlo, ko so se mladi obrnili na občine s prošnjo, da bi jim pomagali pri izvedbi projekta. In ker delovna skupina dobro deluje, so hitro našli skupen jezik. Operacija je bila izvedena v dveh sklopih in je, poleg izvedbe glavnega dogodka v drugi fazi, pripomogla še k izvedbi dveh športnih prireditev in štirih izobraževanj.

Predstavitev je dopolnila predstavnica Društva podeželske mladine Mežiška dolina, ki je povedala, kaj so oni kot društvo pridobili s sodelovanjem z LAS. Meni tudi, da je vključevanje mladih potrebno iz več razlogov, predvsem zato, da spoznavajo, kaj sploh LEADER je, kako voditi projekte in kako se še bolj vključiti v lokalno skupnost ter izpostaviti kakšno podeželje in  kmetijstvo si želijo. Na koncu je vsem predstavnikom LAS še sporočila, da naj se ne bojijo dela z mladimi, saj imajo ogromno znanja in idej. Zveza slovenske podeželske mladine trenutno preko projekta Rural UP intenzivno dela na krepitvi sodelovanja med mladimi in LAS na način, da na svoje dogodke in srečanja vabijo predstavnike LAS, ki predstavijo svoje aktivnosti, delo in možnosti sodelovanja.

V nadaljevanju je predstavnica vodilnega partnerja LAS Od Pohorja do Bohorja, Razvojne agencije Kozjansko, predstavila njihovo Razvojno agencijo, katere organizacijski enoti sta tudi Mladinski center Šentjur in Podjetniški inkubator. Mladi so bili v strategiji LAS prepoznani kor ranljiva skupina. LAS deluje kot odprto partnerstvo in si zelo prizadeva, da bi mlade vključili v vse dejavnosti, največkrat pa so vključeni v projektne aktivnosti, skozi katere vzpodbujajo zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa. Velik poudarek dajejo tudi medgeneracijskemu povezovanju. Izrazila je željo, da bi se mladi v prihodnjem programskem obdobju intenzivno vključili v pripravo SLR in pomagali z idejami in videnji, ki so velikokrat široka in pronicljiva, da skupaj ustvarijo SLR, ki bo mladim omogočila vključevanje v projekte.

Z območja LAS Od Pohorja do Bohorja sta bila v nadaljevanju predstavljena dva projekta Društva za strpne odnose Eksena: Bodimo EkoKul in Dnevni center vile Eksena ter projekt Mladinskega centra Šentjur Korak nazaj, da gremo naprej. Projekt Bodimo EkoKul se osredotoča na otroke in mlade.  Njegov osnovni namen je ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja, spodbujanja pozitivnega in aktivnega odnosa do narave. Ključne aktivnosti projekta so bile različne delavnice, video učne vsebine, strokovna publikacija, e-novičnik, lutkovna predstava. Drugi projekt, ki so ga predstavili je Dnevni center vile Eksena, ki je nadgradnja projekta Dežela Vile Eksene. Gre za medgeneracijski dnevni center, ki ranljivim skupinam nudi okolje in sredstvo za preživljanje prostega časa ter zabavo in hkrati razvijanje psihosenzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti, domišljije in socialnih veščin. V okviru centra so izvedli devet eko delavnic. Zelo dober odziv je imela  delavnica, v kateri so otroci izdelovali eko igrače, ki so jih potem tudi z veseljem uporabljali. V sklopu projekta so želeli vzpostaviti dodatno infrastrukturo na področju izvajanja predšolske vzgoje in vzpostavitev prostočasnih aktivnosti (tri učna okolja na prostem) za otroke, mlade, družine in starejše na območju LAS. S projektom so prispevali k učenju na področju kmetijstva in pridelavo zdrave hrane ter dosegli povečanje lokalne prehranske samooskrbe. Izdelali so več programov izkustvenega učenja, za katere si želijo, da bi se izvajali tudi v prihodnje.

Mladinski center Šentjur je predstavil projekt Korak nazaj, da gremo naprej, na kratko poimenovan kar Časovni stroj. Gre za preplet aktivnosti za mlade in starejše ter medgeneracijsko sodelovanje. V okviru projekta so spodbujali podjetništvo med mladimi (tekom projekta so ustvarili produkt soba pobega). Eno leto so za mlade izvajali delavnice učenja razmišljanja za samostojno življenje, upcycling delavnice in medgeneracijske dogodke kot so renta babi, renta dedi, izmenjava stvari, spoznavanje zgodb starejših ipd.

Nadalje so svoje sodelovanje z mladimi predstavili LAS s CILjem. Predstavnica vodilnega partnerja, ICRA d.o.o., je povedala, da so že v začetku programskega obdobja k sodelovanju v LAS privabili Mladinski center Idrija. Vključujejo tudi različna druga društva s predstavniki mladih. Izpostaviti je želela, da se lahko mladi vključijo, ne samo preko projektov, ampak tudi kot člani LAS, da pa to ni pogoj za prijavo k projektom. Spodbudno je, da je v odborih veliko mladih, večina članov pa je mlajših od  50 let. Meni, da je sodelovanje z mladimi zelo konstruktivno, njihov vpliv na vsebine projektov pa je velik. Izpostavila je tudi, da je pomembno, da se sliši glas mladih, da se vsebine, ki jih želijo izvajati, vključi v večje projekte, kjer sami nimajo finančnega tveganja.

Predstavitev LAS S CILjem je nadaljevala predstavnica Mladinskega centra (MC) Idrija s projekti MC mobil, Zmanjšaj!, i-DEnDI, PIRH II. MC Idrija je bil vodilni partner pri dveh projektih – pri projektu Zmanjšaj!, katerega namen je bil reševanje problemov sodobne družbe na področju onesnaževanja okolja in pri projektu MC mobil. MC mobil je bil največji doprinos njihovi organizaciji, v smislu razširitve programskega delovanja. Gre za ekipo z lastnim kombijem in opremo, ki potuje po okoliških vaseh, kjer izvaja ulično mladinsko delo in na ta način dosega mlade na podeželju.

Sodelovali so še v dveh projektih – preko projekta i-DEnDI so želeli približati dediščino mladim, v sklopu projekta PIRH II pa so zgradili urbana igrala na temo stanovanjske kulturne dediščine. Glede projektov je dodala še, da so jih veseli v smislu obogatitve programa, kot priložnosti za  zaposlitve mladih, ki so izpeljali projekte in pri tem pridobili veliko izkušenj. Pri sodelovanju se jim zdi pomembna stabilna ekipa z dobro idejo, prostori in oprema za delovanje, dobro organizirani zaposleni ter potrpljenje za birokratski del projekta.

V zaključnem delu so imeli udeleženci možnost razprave in postavljanja vprašanj. Izpostavljeno je bilo, da se mladi v zadnjem času vključujejo vedno več, večinoma kot partnerji v projektu. Je pa na lokalnih akcijskih skupinah, da naredijo čim več animacije, saj ko okolje prepozna ta sredstva, se zanimanje poveča. 

Predstavljeni projekti pa niso edini, ki naslavljajo mlajšo populacijo. LAS Upravne enote Ormož je npr. v času počitnic izvajal »mentorstvo za mlade«. Gre za operacijo, ki se nanaša na vzpodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo, predvsem pa se osredotočajo na mlade dijake in študente, ki si želijo med poletnimi počitnicami nabrati izkušnje s praktičnim usposabljanjem na delovnem mestu pod vodstvom mentorja. V LAS s CILjem so vzpostavili Startap! Idrija – Cerkno, ki je odgovor na nizko stopnjo podjetniškega udejstvovanja v občinah Idrija in Cerkno. Projekt med drugim predvideva oblikovanje startup skupnosti, mreženje izkušenih gospodarstvenikov z mladimi podjetniki, promocijo in razvoj inovacijskega okolja ter povezovanje s podobnimi iniciativami. Gre za projekt sofinanciran s sredstvi ESRR.

Če naštevamo dalje je Gasilska zveza Lenart , ki je del LAS Ovtar, v sklopu operacije “GVZ-1- vozilo za vse” organizirala tabor gasilske mladine. V okviru projekta ,,Ajdovske zgodbe iz Posavja” so člani LAS Posavje za najmlajše pripravili lov za jamskim medvedom. V okviru LAS Srce Slovenije sta nastala Lesarius 7-čutni muzej – muzej starih lesarskih rokodelskih poklicev z delavnico in igralnico za otroke, ter Gozdna gibalnica za otroke, ki je del pustolovskega parka GEOSS. Park Cukarca (LAS STIK), katerega del je gozdna doživljajska učna pot s plezalno steno, sofinancirana s sredstvi EKSRP, je namenjen tako mladim, kot mladim po srcu. Zavod KRES (član LAS loškega pogorja) za mlade izvaja projekt ŽIVI ŽIVO (Življenjske Veščine Odraščanja), ki ponuja preventivni program izobraževanja za digitalne kompetence.

To je samo nekaj projektov, ki so jih izpostavili, da bi osvetlili trud delujočih LAS za izvajanje aktivnosti, namenjenih mladim. Cilj v prihodnjem obdobju pa je, da mlade vzpodbudimo, da se aktivno vključijo v odločevalske strukture, organe LAS, in svoje potrebe na podeželju realizirajo tudi skozi LEADER projekte.

Za vsebino je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014−2020.