EU zadeve

Mladinski svet Slovenije in Svet Evrope

14. 6. 2024 avtor: Mladinski svet Slovenije
predstavnika mmsja na dogodku

Mladinski svet Slovenije (MSS) že vrsto let aktivno sodeluje v strukturah Sveta Evrope, kjer prispeva k oblikovanju mladinskih politik na evropski ravni. Svet Evrope z ustanovitvijo mladinskega sektorja v okviru Direktorata za demokratično participacijo že od 70-ih let prejšnjega stoletja spodbuja sodelovanje mladih v demokratičnih procesih.

MSS je svoje delovanje v Svetu Evrope začel z vključitvijo slovenskih predstavnikov v ključne organe, kot sta Posvetovalni svet za mlade (CCJ) in Združeni svet za mlade (CMJ). Prav tako pa že od vsega začetka podpira tudi mladinske delegate pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Skozi leta je MSS uspešno zastopal interese mladih iz Slovenije, prispeval k razvoju učinkovitih mladinskih politik in aktivno sodeloval v izobraževalnih programih, ki temeljijo na vrednotah demokracije in človekovih pravic.

Eva Kotnik, predsednica MSS, je prek Evropske podeželske mladine (ang. Rural Youth Europe) v mandatu 2024-25 članica Posvetovalnega sveta za mlade pri Svetu Evrope (Advisory Council on Youth). Osrednji proces njenega delovanja pri Svetu Evrope je priprava Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o podeželski mladini in skrb za delovanje na področju mladih iz podeželskih skupnosti. Sodeluje v različnih strokovnih in delovnih skupinah ter na zunanjih dogodkih kot govorka. Spremlja tudi delovanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti ter področje mladinskega dela s posebnim poudarkom na implementaciji Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o mladinskem delu kot tudi implementaciji Evropske agende o mladinskem delu.

Amadej Petan deluje kot aktualni mladinski delegat pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti. Njegova vloga vključuje zastopanje interesov mladih na lokalni in regionalni ravni, s posebnim poudarkom na implementaciji evropske mladinske politike in krepitvi participacije mladih v demokratičnih procesih. Amadej sodeluje pri prenovi Revidirane evropske listine o participaciji mladih, ki spodbuja aktivno vključevanje mladih v oblikovanje politik na lokalni ravni. 

MSS aktivno podpira delo Eve in Amadeja z zagotavljanjem strokovne pomoči pri pripravi vsebin in predlogov ukrepov, namenjenih izboljšanju kakovosti življenja mladih ter njihove vključenosti v odločevalske procese od lokalne do mednarodne ravni. Prav tako MSS prispeva k diseminaciji rezultatov njunega dela med mladimi v Sloveniji; kot tudi vzpostavlja stike s ključnimi akterji s področja delovanja Sveta Evrope iz Slovenije in tujine, kar omogoča povezovanje z relevantnimi organizacijami in mrežami. MSS si prizadeva za promocijo njunih aktivnosti in dosežkov, s čimer povečuje vidnost njunega dela ter spodbuja širšo vključitev mladih v evropske mladinske politike.

Mladinski svet Slovenije je bil doslej v večih mandatih uspešno dosegel izvolitev svojih predstavnikov v Posvetovalni svet za mlade (CCJ) in Mešani svet za mlade (CMJ), tudi v preteklem (2022-23) in aktualnem (2024-25) mandatu:

Pa še aktualni in pretekli mladinski delegati RS pri Kongresu:

Kako deluje mladinski sektor pri Svetu Evrope?

Mladinski sektor pri Svetu Evrope deluje znotraj Direktorata za demokratično participacijo, ki je del Generalnega direktorata za demokracijo in človeško dostojanstvo (DGII). Ta sektor je ključni nosilec razvoja mladinskih politik, programov in pravnih instrumentov, ki podpirajo usklajen in učinkovit razvoj mladinskih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Poleg oblikovanja smernic, mladinski sektor zagotavlja tudi finančno in izobraževalno podporo za mednarodne mladinske dejavnosti, s ciljem spodbujanja mladinskega državljanstva, mobilnosti mladih ter vrednot človekovih pravic, demokracije in kulturnega pluralizma.

Zgodovina mladinskega sektorja pri Svetu Evrope sega v zgodnja 70. leta, ko je Svet Evrope prepoznal pomen mladih v demokratičnih procesih in začel razvijati specifične programe in strukture za podporo delovanja mladinskih organizacij in mladih posameznikov. V 1972 je bil uveden sistem soupravljanja, ki omogoča enakopravno sodelovanje mladinskih predstavnikov in vlad pri odločanju, kar je bil pionirski korak k vključevanju mladih v oblikovanje politik na mednarodni ravni.

Struktura mladinskega sektorja Sveta Evrope temelji na unikatnem sistemu soupravljanja, ki je eden redkih primerov enakopravnega sodelovanja med vladami in mladimi. Sistem soupravljanja vključuje naslednja telesa:

Strategija mladinskega sektorja pri Svetu Evrope 2030

Strategija mladinskega sektorja pri Svetu Evrope 2030 je ključni dokument mladinskega sektorja Sveta Evrope, ki določa smernice za prihodnje delovanje na področju mladinskih politik. Strategija postavlja temeljne cilje, kot so krepitev participacije mladih v demokratičnih procesih, izboljšanje dostopa do pravic ter spodbujanje vključujoče in trajnostne družbe. Osredotoča se na štiri prioritetna področja:

Krepitev mladinske participacije in participativne demokracije: 

  1. Spodbujanje aktivnega vključevanja mladih v demokratične procese ter razvoj orodij in praks za večjo participacijo.
  2. Dostop do pravic: Povečanje dostopa mladih do njihovih pravic, vključno s pravico do izobraževanja, zaposlitve in socialnih storitev.
  3. Trajnostna in vključujoča družba: Spodbujanje socialne vključenosti in trajnostnih praks, ki upoštevajo okoljske izzive ter omogočajo enake možnosti za vse mlade.
  4. Podpora mladinskih organizacij in prostovoljstva: Krepitev zmogljivosti mladinskih organizacij in spodbujanje prostovoljstva kot ključnega elementa za razvoj mladinskih programov in aktivnosti.

S svojim usmerjanjem strategija igra bistveno vlogo pri oblikovanju prihodnosti mladih v Evropi, zlasti pri njihovem vključevanju v družbene procese in zagotavljanju enakih možnosti za vse.

Evropska mladinska fundacija (EYF)

Poleg široke palete programov, priporočil, politik, izobraževanj, delavnic in seminarjev, ki jih pripravlja Svet Evrope za podporo mladine, obstaja tudi Evropska mladinska fundacija (EYF). EYF je namenjena financiranju delovanja različnih mladinskih organizacij in njihovih aktivnosti. Fundacija zagotavlja finančno podporo za projekte, ki spodbujajo participacijo mladih, omogočajo izobraževalne programe ter krepijo kapacitete mladinskih organizacij. Med financirane aktivnosti sodijo projekti, ki razvijajo inovativne rešitve za družbene izzive, povečujejo vpliv mladih v družbi ter krepijo solidarnost in sodelovanje med mladimi v Evropi. EYF tako igra ključno vlogo pri omogočanju uspešnega delovanja mladinskih iniciativ, ki so skladne s cilji Sveta Evrope na področju mladine.

Mladinski sektor Sveta Evrope s svojim edinstvenim sistemom soupravljanja ter širokim naborom podpornih mehanizmov omogoča mladim, da aktivno sodelujejo v demokratičnih procesih, spoštujejo človekove pravice in se vključujejo v oblikovanje politik, ki jih neposredno zadevajo.