Mladinski sektor

Nacionalno sodelovanje za izboljšanje položaja NEET-ov

7. 6. 2023 avtor: Uredništvo
banner projekta

Pri izvajanju mednarodnega projekta Interreg@Work4NEETs Zavod RS za zaposlovanje k sodelovanju vabi mladinske organizacije in organizacije, ki imajo izkušnje pri delu z mladimi med 15. in 29. letom, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

Mednarodni projekt Interreg@Work4NEETs – Dvig zaposlitvenih možnosti NEET-ov s krepitvijo zmogljivosti in izboljšanimi ukrepi politik – odpira prostor za mednarodno sodelovanje in povezovanje za izboljšanje ukrepov in pristopov pri delu z NEET-i. Glavni cilj projekta je izboljšati ukrepe pod okriljem programov Strukturnih skladov, ki so namenjeni NEET-om, njihovem vstopu na trg dela oziroma vključitvi v nadaljnje izobraževanje.

Nadalje si projekt prizadeva tudi:

  1. Prispevati h krepitvi kompetenc in vzajemnemu poznavanju politik na področju NEET-ov z vzpodbujanjem izmenjave izkušenj med deležniki.
  2. Izboljšati storitve javnih zavodov za zaposlovanje za NEET-e.
  3. Okrepiti sodelovanje med institucijami: javnimi institucijami, podjetji, sindikati, mladinskimi nevladnimi organizacijami in drugimi relevantnimi ustanovami na področju NEET-ov.
  4. Prepoznati izzive in potrebe NEET-ov.
  5.  Oblikovati strategije in pristope za doseganje ciljne skupine.
Kako poteka sodelovanje pri projektu?

Mladinske organizacije, ki se bodo priključile projektu, bodo povabljene k sodelovanju v anketah, sodelovanju na seminarjih in mednarodni delavnici v Sloveniji, diseminaciji informacij in diskusijam na lokalnem nivoju.

Organizacije, ki ste zainteresirane za sodelovanje …

Lahko svoj interes sporočite vodji projekta pri ZRSZ Jani Rožac (Jana.Rozac@ess.gov.si), najkasneje do petka, 9. 6. 2023.

S sodelovanjem prispevate k izboljšavi ukrepov, delitev dobrih praks, vzajemno učenje in krepitev kompetenc.


Projekt Interreg@Work4NEETs – Increasing Work Prospects of NEETs through capacity building and improved policy measures so-financira Evropska unija iz programa Interreg Europe. Traja od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2027.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje