Vključenost

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem

24. 1. 2024 avtor: Združenje EPEKA
časopis

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, kjer je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje o nediskriminaciji in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.

Natančneje si prizadevamo za:

Romska skupnost obsega največjo etnično manjšino Evropske unije (EU) s približno šestimi milijoni prebivalcev. Velik delež Romov na Slovaškem in v Sloveniji živi v marginaliziranih razmerah in se sooča z več slabostmi in strukturnimi neenakostmi v izobraževanju, stanovanjski problematiki, zaposlovanju in zdravstvenem varstvu.

V nasprotju z drugimi izstopajočimi primeri diskriminacije, se romske skupnosti nasproti pa soočajo z resnimi ovirami pri dostopu do pravnega varstva, zlasti v primerih diskriminacije in drugih kršitev človekovih pravic. Poleg tega je med pravnimi strokovnjaki premalo sistematičnega usposabljanja o protidiskriminacijskem pravu, kar pomeni, da ne morejo ali znajo v celoti obravnavati potreb romskih skupnosti.

Na Slovaškem Romi živijo v razmejenih skupnostih in marginaliziranih pogojih. Kljub uradnem priznavanju položaja s strani vlade se večina še naprej sooča z več slabostmi in strukturnimi neenakostmi, zlasti v izobraževanju, stanovanjih, zaposlovanju in zdravstvenem varstvu, pa tudi z obstoječo domačo pravno določbo, ki verjetno nesorazmerno vplivajo na marginalizirane Rome in povzročajo njihovo posredno diskriminacijo.

Podobno kot na Slovaškem so tudi v Sloveniji ključna področja diskriminacije Romov področja kot so izobraževanje, zaposlovanje, stanovanja in dostop do zdravstvenega varstva. Obstaja tudi precejšnje število prikrite oz. neprijavljene diskriminacije, kar je posledica široke palete socialno-ekonomskih in pravnih razlogov, vključno z pomanjkljivim razumevanjem zakona, dostopom do informacij in financ ter specializirano pro-bono pravno podporo.

Cilji projekta:
Projektno partnerstvo:

Minority Rights Group International (MRG) se v sodelovanju s približno 150 partnerji v več kot 50 državah po vsem svetu zavzema za to, da bi se prikrajšane manjšine in avtohtona ljudstva, ki so pogosto najrevnejši med revnimi, lahko slišale. Manjšine, za katere skrbi skupina MRG, so opredeljene kot “prikrajšane etnične, nacionalne, verske, jezikovne ali kulturne skupine, ki so manj številčne od preostalega prebivalstva in želijo ohraniti in razvijati svojo identiteto”.

The Center for Civil and Human Rights (Poradna) je nevladna organizacija s sedežem na Slovaškem, ki se osredotoča na varstvo človekovih pravic s posebnim poudarkom na pravicah manjšin in varstvu pred diskriminacijo. Že dolgo se ukvarja z vprašanjem diskriminacije Romov na različnih področjih javnega življenja.

Združenje EPEKA, so. p., je organizacija, dejavna na področju državljanstva EU, vrednot EU in medkulturnega dialoga, ki ima podružnice v več evropskih državah. Dolgoletno se ukvarja z neprivilegiranimi družbenimi skupinami, tako z mladimi kot z odraslimi, in spodbuja človekove pravice Romov v Sloveniji.

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).