Aktivno državljanstvo

Začenjamo z novim projektom Pripravi in participiraj

20. 2. 2024 avtor: Celjski mladinski center
plakat

Mladinski svet Celje je skupaj s partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mestno občino Celje pričel z izvajanjem novega projekta Pripravi in participiraj, ki je financiran iz programa Erasmus +, Ključnega ukrepa 1: Aktivno udejstvovanje mladih.

Med leti 2019 in 2021 so bili mladi skupaj z mladinskimi organizacijami del procesa za pripravo novega Lokalnega programa na področju mladine v Mestni občini Celje. V procesu nastajanja so mladi in mladinske organizacije izrazili potrebo po uvedbi participativnega proračuna. Kot odgovor na izkazano potrebo je nastal omenjen projekt, katerega glavni cilj je opremiti mlade z osnovnimi informacijami o konceptu participativnega proračuna in hkrati izvesti aktivnosti, s katerimi bomo mlade opolnomočili, da pripravijo konkretne projektne ideje, ki bi bile lahko prijavljene v sklopu razpisa za pridobitev sredstev iz participativnega proračuna Mestne občine Celje.

V okviru projekta je predvidena izvedba treh delavnic v štirih mestnih četrti – Hudinja, Nova vas, Dečkovo naselje in Lava, skupno bo izvedenih kar dvanajst delavnic. Na omenjenih delavnicah bodo mladi udeleženci iz mestnih četrti spoznali, kaj je participativni proračun in kako se ga oblikuje, predstavljeno jim bo, kako naj oblikujejo idejo za projekt v sklopu participativnega proračuna, s podporo mladinskih delavcev pa bodo samostojno oblikovali in pripravili predloge konkretnih projektnih idej, ki jih bodo na skupnem srečanju predstavili županu Mestne občine Celje Matiji Kovaču in mestnim svetnikom.

V okviru projekta bosta nastali tudi informativna brošura o participativnem proračunu in zloženka z navodili in smernicami za oblikovanje projektne ideje, ki bosta zajemali osnovne informacije o participativnem proračunu in bosta lahko služili tudi drugim občanom v Mestni občini Celje, ki bi radi izkoristili možnost sodelovanja v sklopu participativnega proračuna.

Projekt Pripravi in Participiraj se je pričel izvajati 1. februarja 2024 in bo trajal vse do 31. maja 2025. V tem času bo v projekt neposredno vključenih najmanj 40 mladih, pet mladinskih delavcev in odločevalci, ki bodo imeli pomembno vlogo pri podajanju povratnih informacij mladim in njihovim projektnim idejam.

Omenjen projekt je primer dobrega lokalnega povezovanja med občino in mladinskimi organizacijami na lokalni ravni, ki se izraža kot posluh do mladih in zavedanje pomembnosti omogočiti mladim prostor in glas za sooblikovanje lokalne skupnosti ter posredno oblikovanje življenja v občini. 

Tudi občina v zadnjem obdobju z različnimi participativnimi metodami in novimi pristopi ter praksami (sklop mestnih konferenc, inovativni dogodki, kot npr. GovJam Celje Online, Hekaton – Hack Celje, delavnice na temo Trajnostne mobilnosti ipd.) aktivno vzpodbuja občanke in občane ter ostale deležnike razvoja v mestu, da se vključujejo v procese aktivne participacije in so vključeni v faze sprejemanja odločitev. Pomemben poudarek MOC namenja tudi krepitvi ožjih delov, ki so ključni za aktivno vključenost in rast povezane skupnosti. Močna in povezana skupnost je namreč tista, ki predvsem s pomočjo participativnih procesov in slehernega posameznika skrbi za uresničevanje skupnih ciljev in krepi solidarnost in povezovalnost.

V mesecu marcu načrtujemo izvedbo prvega dogodka v sklopu projekta Pripravi in participiraj, in sicer Brunch velikih idej, ki ga bomo izvedli v torek, 5. 3. 2024, ob 10. uri v prostorih Celjskega mladinskega centra. Na dogodku želimo mladim predstaviti vsebino projekta, jih seznaniti s konceptom participativnega proračuna ter predstaviti projektne aktivnosti. Hkrati pa si želimo mladim predstaviti delovanje Mestne občine Celje na področju priprave razpisa iz participativnega proračuna.