Zdravje

Zbrane informacije za mladinski sektor v času epidemije

9. 4. 2020 avtor: Uredništvo

Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa sta na enem mestu zbrala priporočila za odgovarjanje na izzive, s katerimi se organizacije v mladinskem sektorju soočate v času epidemije koronavirusa. Pred vami je dokument, ki po njihovih najboljših močeh naslavlja izzive, ki so bili izpostavljeni na digitalnem srečanju mladinskega sektorja, in ki vam lahko v tem obdobju ponudi dodatne informacije za čim bolj optimalno delovanje organizacij v mladinskem sektorju. Morda v danem trenutku niso zajeli vseh vaših vprašanj in odgovorov, vendar bodo dokument sproti dopolnjevali in oblikovali tudi dokument z vprašanji in odgovori, ki ga bodo prav tako sproti dopolnjevali in vas o tem obveščali:

Največ vprašanj in izzivov, s katerimi se srečujemo v dani situaciji, smo zaznali na področju kadrovskih zadev in financiranja projektov. V nadaljevanju smo predstavili nekaj možnosti, ki vam omogoča čakanje in delo na domu.

Z namenom medsebojnega informiranja in izmenjave vprašanj, mnenj, idej, predlogov smo s podporo Urada RS za mladino (URSM) pripravili Facebook skupino Mladinski sektor Slovenije. Želimo si, da skupina zaživi kot platforma za izmenjavo med organizacijami v mladinskem sektorju v Sloveniji, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

spletni aplikaciji Padlet pa z vami delimo zbirko praks organizacij v mladinskem sektorju, ki so se z oblikovanjem novih načinov dela z mladimi na področjih digitalnega mladinskega dela, solidarnosti in prostovoljstva uspešno prilagodili trenutnim razmeram. Aktivnosti organizacij so razdeljene v različne vsebinske sklope:

Skupna platforma je namenjena izmenjavi dobrih praks in iskanju navdiha za oblikovanje novih. Tudi vas vabimo, da nam na info@mreza-mama.si in info@mlad.si posredujete aktivnosti, ki jih izvajate v času izrednih razmer.

1) Kadrovske zadeve

Večino kadrovskih vprašanj v času epidemije obravnava Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19 ) za državljan(k)e in gospodarstvo. Zakon stopi v veljavo z vpisom v Uradni list, kar bo predvidoma 11.4.2020. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih ukrepov na področju kadrov, za dodatne informacije predlagamo, da spremljate spletno stran CNVOS, kjer so na enem mestu zbrane vse pomembne in ažurne informacije.

Do uveljavljanja ukrepov so upravičeni vsi delodajalci ne glede na status. V mladinskem sektorju to pomeni vsa društva, javni in zasebni zavodi in druge pravne oblike. Zakon ukrepe odreja od 13.3.2020 do 31.5.2020. V primeru, da epidemija ne bo preklicana do 15.5.2020 pa veljajo do 30.6.2020.

Povračilo nadomestila plače za delavce na čakanju

To velja v primeru, da delodajalec lahko dokaže, da zaradi epidemije nima dela za svoje zaposlene.

Povračilo nadomestila za delavce, ki ne morejo delati zaradi višje sile 

 Povračilo nadomestil za bolniško odsotnost

 Krizni dodatek k plači (tudi za NVO) 

Za uveljavitev katerega izmed ukrepov je najprej potrebno pogledati vašo kadrovsko strukturo in vire financiranja za zaposlene (redno programsko financiranje, financiranje iz tržne dejavnosti ali projektno financiranje – ESS, Erasmus+, MJU). V večji meri vsi projekti zahtevajo dosofinaciranje projektov, kar pomeni, da moramo sredstva pridobiti bodisi na tržni dejavnosti ali pa iz rednih finančnih prilivov, ki pa so trenutno okrnjeni.

Urejanje vseh ostalih delovnih razmerij pa opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Specifično za to obdobje  pa se morajo organizacije po ZDR-1 ravnati tudi v primeru, ko delavcu odredijo delo na doma. Tak način omogoča opravljanje dela od doma, delavcu pripada plača po pogodbi, prav tako se obračuna malica,  potni stroški na delo pa se ne obračunajo.

Za dodatne informacije na področju kadrovskih zadev si preberite Vprašanja in Odgovore na spletni strani Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije in CNVOS ali pa se obrnite na Sindikat MladiPlus info@mladiplus.si).

2) Drugi ukrepi za organizacije v mladinskem sektorju 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) predvideva še dva druga ukrepa, ki veljata tudi za organizacije v mladinskem sektorju:

Plačilo davkov akontacije davka od dohodka pravnih oseb: organizacije so oproščene plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki bi jih morale plačati v aprilu ali maju 2020.

Skrajšan rok za izplačilo javnih sredstev iz proračuna na podlagi zahtevkov javnih razpisov (iz 30 dni na 8 dni)

Več ukrepov za reševanje tržnih dejavnosti obljubljajo v naslednjem interventnem zakonu. Ko bo zakon sprejet vas bomo obvestili o ukrepih.

3) Izvajanje in financiranje programov in projektov

Informacije glede vpliva aktualnih razmer na postopke Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

URSM organizacije obvešča, da se bo postopek izbora upravičencev za sofinanciranje programov mladinskega dela za leta 2020 in 2021 zamaknil zaradi t. i. paketa interventnih zakonov v zvezi z izvajanjem ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 36/20). Skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah v času veljavnosti ukrepov ne tečejo (so se začasno ustavili). Navedeno pomeni, da bo v času od uveljavitve zakona do prenehanja ukrepov URSM pripravil odločbe o izboru izvajalcev in sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 za izdajo, objavil in vročil pa jih bo po prenehanju ukrepov.

Na URSM prav tako preučujejo pobudo organizacij v mladinskem sektorju o predhodnem obveščanju prijaviteljev o uspešnosti njihove prijave na Javni poziv, s čimer bi zagotovili ustrezno informiranost organizacij za njihovo nadaljnje načrtovanje programa in aktivnosti mladinskega dela v letih 2020 in 2021.

Informacija glede izvajanja programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota glede na vprašanja in pobude mladinskega sektorja 

Movit, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota je ob začetku pandemije obvestila vse upravičence, katerih projekti so trenutno v izvajanju, da se za uskladitev vseh sprememb, neposredno obračajo po elektronski pošti na skrbnika sporazuma njihovega projekta  na Nacionalni agenciji. Ta usmeritev še vedno velja, saj le tako lahko Nacionalna agencija individualno obravnava vsak projekt in skupaj z upravičencem išče najboljše rešitve.

Movit je na spletni strani 7. 4. 2020  objavil informacijo, da bodo sklepi za odobrene projekte, prijavljene na prvi prijavni rok v letu 2020 (R1 2020), objavljeni v drugi polovici meseca aprila, predvidoma že 17. 4. 2020. V sklepih bo, tako kot vedno, jasno opredeljena višina odobrenih sredstev za sprejete predloge projektov v programa.  Po objavi omenjenih sklepov za odobrene projekte, bo sledilo posredovanje sporazumov o dotacijah uspešnim prijaviteljem, za tem pa tudi nakazovanje akontacij dotacij. Nacionalna agencija bo, tako kot vedno, zagotovila, da bodo ti postopki izvedeni čim hitreje. Upravičenci pa bodo tokrat s strani Nacionalne agencije, s posredovanim predlogom sporazuma za sprejeti projekt, istočasno pozvani tudi k opredelitvi morebitnih sprememb začetka izvajanja projekta in ali aktivnosti, ker časovna izvedba prijavljenega projekta in ali aktivnosti, zaradi ukrepov omejevanja epidemije (še) ne bo možna.

Movit je 7. 4. 2020 na spletni strani objavil tudi »PRIPOROČILA PRIJAVITELJEM NA 2. PRIJAVNI ROK V LETU 2020«, v katerih so navedena vsebinska priporočila in tudi okvirna razpoložljiva sredstva za posamezne akcije tako v programu Erasmus+: Mladi v akciji, kot Evropska solidarnostna enota. Nacionalna agencija je tu že naredila maksimalno prerazporeditev sredstev med akcijami, kot ji to omogoča Delegation agreement z Evropsko komisijo, da bo lahko podprla več t.i. nacionalnih aktivnosti.

4) Digitalno izvajanje programov in projektov

Da vam bo pri delu lažje smo zbrali različna orodja, ki jih lahko uporabite pri svojem delu.

Platforme za vodenje sestankov, razprav, webinarjev, konferenc, skupščin itd.:

Digitalna izobraževalna orodja

 5) Uporabne povezave

Za več informacij predlagamo, da spremljate spodnje spletne strani:

Vlada RS, Uradni list RS,  CNVOSNIJZmlad.siwebinar CNVOS

Celotno besedilo dopisa je na voljo TUKAJ

Za dodatne informacije smo vam na voljo na:
Mladinska mreža MaMa – info@mreza-mama.si ali na 041 804 069
Mladinski svet Slovenije – info@mss.si ali na 01 425 60 55
 
Vir: Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa