Mlade družine

Študij in otrok? Misija (ne)mogoče?

26. 7. 2023 avtor: Uredništvo
študentske družine

Že samo obdobje študija je lahko za mladega posameznika polno izzivov, ko pa mu dodamo še izjemno izpolnjujočo, a hkrati odgovorno vlogo starša, pa je usklajevanje zgodba zase …

Starševstvo in študij: Usklajevanje dveh pomembnih vlog

Študentsko življenje lahko že samo po sebi predstavlja izziv, a ko se k temu dodajo še zahteve starševstva, postane ravnotežje med študijem in družinskim življenjem še zahtevnejše.

Študij po naravi zahteva veliko časa, truda in energije, medtem ko starševstvo prinaša odgovornosti, skrb za otroke in nepredvidljive situacije. Ob tem vloga starša mlademu posamezniku prinaša povsem drugačne prioritete kot njegovim študentskim kolegom …

Skupaj torej vlogi predstavljata kombinacijo, ki zahteva veliko organizacije, prilagajanja in podpore tako med partnerjema oziroma med ožjimi družinskimi člani, kot s strani študijskega okolja, pa tudi s strani države.

Časovno usklajevanje

Eden od ključnih izzivov je časovno usklajevanje med predavanji, seminarji in obveznostmi na fakulteti ter skrbjo za otroke.

Tako je potrebno najti ravnotežje med študijem in družinskim življenjem ter se naučiti učinkovitega načrtovanja dnevnih aktivnosti.

Prilagajanje urnikov, iskanje pomoči pri varstvu otrok ter usklajevanje z drugimi družinskimi člani so ključni koraki za uspešno ravnanje s časom, pri čemer lahko ključno vlogo odigra ožja družina ter krog razumevajočih prijateljev.

Finančna stabilnost

Finančna stabilnost je še en pomemben izziv za študente starše. Študij sam po sebi prinaša finančne obremenitve, dodatni stroški in odgovornost za otroka pa lahko brez ustrezne podpore pripeljejo do finančnih težav.

Številni mladi starši se tako znajdejo pred dilemo, kako pokriti vse stroške, hkrati pa zagotoviti dobrobit in osnovne potrebe za svoje otroke – dodati vlogi starša in študenta še vlogo zaposlenega lahko namreč predstavlja hudo obremenitev tako za posameznika kot za celotno mlado družino.

Iskanje dodatnih finančnih virov in preudarno upravljanje z denarjem postaneta ključnega pomena – na srečo v Sloveniji obstaja precej možnosti za finančno podporo, ki jih bomo spoznali nekoliko kasneje.

Akademska uspešnost

Poleg tega se študenti starši soočajo tudi z izzivi glede svoje akademske uspešnosti. Starševstvo lahko prinese dodatne obveznosti in skrbi, ki vplivajo na študij – izraščanje zobk prav v tednu pred težkim izpitom? Nepričakovana vročina zjutraj pred napovedano seminarsko predstavitvijo? Vloga starša v takih trenutkih stopi na prvo mesto, na račun česar včasih trpi študijska uspešnost.

Tako je pomembno tudi, da mladi starši študenti prestavljanja svojih študijskih obveznosti ter morda kdaj tudi slabših študijskih izidov ne sprejmejo z občutkom krivde, ampak s ponosom, da uspešno krmarijo med dvema odgovornima, izpolnjujočima vlogama.

Tudi na tem področju je podpora mentorjev, svetovalcev ter sorodnikov in prijateljev ključnega pomena za ohranjanje motivacije in uspešnosti v študiju, vsakršna vzvišenost ali izraz nerazumevanja do študentov, ki krmarijo med družinskim in akademskim svetom pa je odvečna.

Še obstaja čas za prijatelje?

Še en izziv, s katerim se lahko soočijo mladi študentje, ki postanejo starši, je t.i. socialna izolacija, ali vsaj občutek, da imajo zaradi študijskih ter družinskih obveznosti manj časa zase ter za druženje s prijatelji, sošolci ter udeležbo na številnih študentskih dogodkih.

Že res, da študentske zabave, ki trajajo dolgo v noč, za mlada starša ne bodo prioriteta, a prav zato v sklopu slovenskih univerz obstajajo posebna združenja mladih študentskih družin, ki organizirajo lastne dogodke, prilagojene mladim družinam – primer tukaj. Z vključitvijo v takšno skupnost bo mlada študentska družina dobila še en nov podporni sistem, tokrat takšen, ki jo bo popolnoma razumel.

Sprehodimo se skozi pravice in ugodnosti za študente starše

Da je življenje študentskih družin lažje, mlada družina pa lahko zares uživa v skupnih trenutkih, pa so v Sloveniji na voljo številne ugodnosti in pravice za študente starše, ki jim pomagajo lažje usklajevati študij in skrb za otroke. Od dodatnega študijskega leta do subvencioniranega bivanja v študentskih domovih ter različnih denarnih prejemkov … Spoznajmo jih!

Dodatno študijsko leto

Zakon o visokem šolstvu omogoča študentom staršem podaljšanje statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. To pomeni, da lahko študent ponovi letnik na podlagi podaljšanja statusa in ne izgubi pravice do študija.

Pri tem se odločitev za uporabo podaljšanja statusa sprejme glede na okoliščine, ali se koristi takoj po rojstvu otroka ali kadarkoli do konca študija na isti stopnji.

Bivanje

Študenti starši imajo pravico do subvencioniranega bivanja v študentskih domovih za eno leto po rojstvu otroka, ne glede na število otrok. Prav tako lahko prejemajo subvencijo za bivanje tudi za otroka, ki obiskuje osnovno šolo, in za partnerja, če izpolnjuje pogoje glede državljanstva, statusa študenta in zaposlitve.

Usklajevanje starševstva in študija je zahtevna naloga, a z ustreznimi informacijami o pravicah in ugodnostih lahko študenti starši lažje izkoristijo vse možnosti, ki jim jih ponuja slovenski sistem visokošolskega izobraževanja in socialne podpore.

Prehrana

Študenti starši imajo pravico do deset dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno za enega od staršev. Ti obroki niso časovno omejeni in je mogoče koristiti tudi dva obroka hkrati.

Državna ali Zoisova štipendija

Študentski starši imajo možnost podaljšanja štipendijskega razmerja iz razloga starševstva. Pravico do štipendije je mogoče uveljavljati dvakrat za isti letnik, vendar samo enkrat na posamezni stopnji in to za razloge, ki so bili navedeni v prejšnjem študijskem letu. Pravica se ne nanaša na absolventska leta.

Zdravstveno zavarovanje

Področje zdravstvenega zavarovanja je urejeno v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Študent je poglavitno kot član družine zavarovan preko staršev.

Po rojstvu otroka nastopi domneva obstoja zunajzakonske zveze, kar pomeni, da je od rojstva otroka dalje partner študent zavarovan preko partnerja, ki je zaposlen, preko slednjega pa je zavarovan tudi otrok. V kolikor sta oba starša študenta, se lahko za pomoč pri tem obrneta na pristojni center za socialno delo.

Več informacij tudi na spletni strani Študentske organizacije Slovenije tukaj

Denarni prejemki

Študentske družine imajo možnost uveljavljati različne denarne prejemke, kot so starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek in dodatek za nego otroka. Te prejemke lahko uveljavlja zgolj eden od staršev, če izpolnjuje pogoje glede preživljanja otroka.

Nižji stroški vrtca

Študentski starši imajo možnost uveljavljati znižano plačilo vrtca preko enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Dodatna pomoč

Poleg državnih ugodnosti obstajajo tudi različne organizacije, kot so Fundacija Študentski tolar, Zveza ŠKIS, Karitas, Klub študentskih družin in občine, ki nudijo dodatno pomoč študentom staršem.

Povzemimo

Študentske družine predstavljajo posebno vrsto družin, kjer je eden od staršev še študent, torej se nahaja na poti do materialne samostojnosti in neodvisnosti.

Status študentskih družin je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZVIS) v 69.a členu. Mamicam študentkam pripadajo enake ugodnosti, ki pripadajo vsem mamicam, ne glede na to, ali imajo status študentke ali ne. Te ugodnosti vključujejo otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca in eno leto starševskega dodatka.

Glede študija pa imajo študentke oz. študenti, ki postanejo starši med študijem, pravico do dodatnega študijskega leta za vsakega živorojenega otroka, kar je zagotovljeno v 70. členu Zakona o visokem šolstvu. To omogoča prilagajanje študijskih obveznosti novonastalim starševskim odgovornostim.

Študentske družine so upravičene tudi do dodatnih subvencioniranih obrokov hrane, pri čemer ima vsaka družina pravico do 10 dodatnih subvencioniranih obrokov na mesec. Če pa družina ima dva otroka, je upravičena do 20 dodatnih subvencioniranih obrokov.

Poleg tega imajo študenti starši tudi nekatere ugodnosti pri bivanju v študentskih domovih. Na primer, študentska družina lahko zaprosi za sprejem v študentski dom ne glede na rok za oddajo prošenj, če je bil otrok rojen po določenem roku ali zaradi drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine in so se zgodili po tem roku.

Kar zadeva denarne prejemke, so študentske družine upravičene do otroškega dodatka, starševskega dodatka ter pomoči ob rojstvu otroka. Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo, je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov zaradi skrbi za hudo bolnega, telesno prizadetega ali otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Poleg tega lahko starši študenti na Centru za socialno delo zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč, če ne morejo zagotoviti minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morejo vplivati.

Mlade družine imajo prostor tudi na mlad.si, kjer jim namenjamo posebno rubriko

Vse te ugodnosti in pravice so ključne za študentske družine, saj jim pomagajo pri finančni stabilnosti in usklajevanju študija ter starševstva. Prav tako pa prispevajo k ustvarjanju boljše prihodnosti za otroke in spodbujajo enakost ter dostopnost do visokega šolstva tudi za starše študente.