Organizacije za mlade / Zaposlovanje

Zaposlovanje mladih in kritična pismenost

30. 12. 2020 avtor: Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Pekarni Magdalenske mreže so v okviru konzorcijskega partnerstva »Delati skupaj – za solidarno družbo« pripravili raziskovalno poročilo na področju zaposlovanja mladih. Analiza in smernice za razvoj področja temeljijo predvsem na strateških nacionalnih dokumentih in cilju, da so mlade ob vstopu na trg dela opremljeni z znanji in veščinami s področja delavskih in socialnih pravic ter seznanjeni z alternativnimi, participatornimi in sodelovalnimi družbeno-ekonomskimi praksami.

Brezposelnost mladih, segmentiran trg delovne sile in velika prisotnost atipičnih, prekarnih oblik dela pri mladih predstavlja velik problem za osamosvojitev in tako vpliva na vse nivoje njihovega javnega in zasebnega življenja. Zanimale so jih predvsem javne politike zaposlovanja mladih in načini, na katere država naslavlja in rešuje problem nezaposlenosti mladih. Raziskovali so stanje mladih na trgu dela, pregledali strateške in programske dokumente preučevali pristope države k reševanju problematike zaposlovanja mladih, v tretjem pa  predstavili priporočila za izboljšanje položaja mladih ob vstopu na trg dela.

Ugotovili so, da se Evropski in nacionalni načrti na področju zaposlovanja osredotočajo na gospodarsko rast, liberalizacijo gospodarstva in fleksibilnost trga delovne sile; da se podjetništvo, ustvarjalnost in inovativnost v strateških dokumentih pojavljajo kot uspešni modeli reševanja problemov zaposlovanja; da so v Resoluciji nacionalnega programa za mlade opredeljena problemska področja glede zaposlovanja mladih, vendar se z izvedbenimi načrti in ukrepi problemov ustrezno ne rešuje ter da Slovenija sicer prepoznava razširjenost prekarnih zaposlitev, vendar z ukrepi ne zagotavlja varnih in trajnih delovnih mest. Na podlagi analize predstavljajo izhodišča in priporočila ter smernice za vplivanje na strateške dokumente in zakonodajo ter izvajanje drugih aktivnosti zagovorništva s področja zaposlovanja mladih in kritične pismenosti za izboljšanje položaja mladih ob vstopu na trg dela za višjo stopnjo participacije in sodelovanja v družbeno-ekonomskih praksah.

Poročilo in smernice za razvoj na področju Zaposlovanja mladih in kritične pismenosti lahko preberete na povezavi. V okviru konzorcijskega partnerstva pa so nastale še tri analize s priporočili na področju sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks in sicer na področju zadružništvaprekarnega dela in participatornega proračuna.

Vir: Pekarna Magdalenske mreže