Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinsko delo

Mladinsko delo se izvaja v naslednjih organizacijah:

Mladinski center

Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba in v katerem se izvajajo programi v mladinskem sektorju ter mladinsko delo na lokalni ravni.

Mladinski centri:

  • skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;
  • skrbijo za mladinsko infrastrukturo;
  • zagotavljajo ustrezne prostorske razmere in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
  • omogočajo razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
  • razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja;
  • sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih ter povezovanju na mednarodni ravni in
  • dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Mladinski centri v Sloveniji se na državni ravni združujejo v dve mrežni organizaciji, in sicer Mrežo MaMa in Ustanovo Pohorski bataljon.

Nacionalna mladinska organizacija

Nacionalna mladinska organizacija je prostovoljna organizacija, katere večina vodstva in članstva so mladi v starosti od štirinajst do devetindvajset  let. Organizirana je ter deluje na državni ravni in ima številne člane, organizirane v lokalnih enotah organizacije. Njen namen je predstavljanje in razvijanje interesov mladih, opravljanje mladinskega dela v skladu s statutom organizacije ter spodbujanje mladih k združevanju in udeležbi v družbi.

Mladinski svet 

Mladinski svet Slovenije je krovna mladinska organizacija v Sloveniji, ki združuje šestnajst mladinskih nevladnih organizacij različnih interesnih, nazorskih ali političnih usmeritev. Mladinski svet Slovenije zastopa interese mladih pri državnih oblasteh in v mednarodnih združenjih ter sodeluje pri spodbujanju razvoja mladinske politike.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti so nosilci mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter pomenijo osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjajo o aktivnostih, sredstvih ter infrastrukturi, namenjeni mladim. S svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti mladinskih organizacij, skrbijo za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo mlade.

Druge nevladne organizacije

Druge nevladne organizacije so neprofitne ter prostovoljne organizacije, ki ne sodijo v nobeno od treh zgoraj navedenih skupin, in na državni oziroma regionalni ravni izvajajo mladinske programe in programe za mlade. Mednje sodijo tudi organizacije, ki izvajajo tako imenovane podporne in servisne programe za mlade, to je programe, ki prispevajo k večji kakovosti mladinskega dela, mladinske politike ali položaja mladih v Sloveniji.

↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo
Mladinsko delo / Članek

Vse pod istim soncem

MCDD je v prvem tednu julija gostil Erasmus+ mladinsko izmenjavo na temo vzdrževanja duševnega zdravja mladih s pomočjo umetniškega izražanja.

Kultura / Novica

Življenje v MCju

Kakšno je življenje v mladinskem centru? Pestro, zabavno, včasih težko in stresno, večino dni pa sončno in prijetno, tudi če zunaj dežuje!