Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinsko delo

Poklicni profil mladinske_ga delavke_ca vključuje različne tipe kadrov, predvsem v okviru organizacij v mladinskem sektorju. 

Mladinski delavci se ukvarjajo z mladimi v različnih oblikah: 

 • v okviru, ki vodenja organizacij ali skupin mladih, 
 • z izvajanjem projektnega dela, 
 • z aktivnostnim informiranja, 
 • s spodbujanjem prostovoljstva mladih
 • z načrtovanjem in izvajanjem različnih neformalnih izobraževanj 
 • z razvijanjem talentov in sposobnosti na zunajšolskih področjih      
 • z usmerjanjem mladih pri njihove razvoju
 • z omogočanjem življenjskih izkušenj v varnem okolju
 • z drugo strokovno  podporo mladim. 

Mladinski delavec je strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese načrtovanja in odločanja. Skupaj z mladimi načrtuje programe, posamezne projekte, jih implementira, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti.

 Mladinski delavec skrbi tudi za razvoj institucij, ki skrbijo za participacijo mladih. Za mladinskega delavca je ključnega pomena, da zna k aktivnemu sodelovanju pri posameznih projektih, delavnicah in neformalnih izobraževanjih privabiti čim več mladih. Mladinski delavec mora znati mlade motivirati in jih navduševati, da svoj prosti čas kar se da koristno uporabijo za razvoj svojih sposobnosti, obenem pa mora upoštevati potrebe, ki jih imajo mladi. Z mladimi mora biti v neposrednem stiku, se povezovati z njimi, da jih potem lahko bolje razume.      

Vloga mladinskega delavca obsega več sklopov:  


 • neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, 
 • prostovoljno mladinsko delo 
 • informiranje in svetovanje za mlade; 
 • participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice;  
 • mednarodno mladinsko delo;  
 • mobilnost mladih;  
 • raziskovalno delo mladih.  
 • spodbujanje in krepitev moči mladih,  
 • promocija enakih možnosti ter družbenega vključevanja.

Ker v Sloveniji za opravljanje poklica mladinskega delavca ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za opravljanje tega poklica je Urad RS za mladino podal pobudo za pripravo poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca/mladinsko delavko. Predlog pobude je dne 5.3.2015 obravnaval pristojni področni odbor za poklicne standarde in pobudo sprejel ter potrdil, zato je Center RS za poklicno izobraževanje pričel s postopki priprave predloga poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. Poklicni standard za mladinskega delavca/mladinsko delavko je bil dne 13.12.2016 sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

Izhodišče za ta sklep je omogočilo delo v okviru javnega razpisa za izbor projektov s področja državljanskih, socialnih in kulturnih kompetenc v obdobju 2009 do 2012, ki ga je financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«. V izvajanju javnega razpisa je bila      oblikovana tudi mreža konzorcijskih partnerjev Mladinski delavec, ki je pripravila vsebinske podlage za kompetence mladinskega delavca. Te kompetence so služile kot izhodišče za razvoj nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka.

↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo
Mladinsko delo / Članek

Tabor na off 2024

Pred nastanitvijo smo morali oddati svoje telefone v škatlo. Sprva smo bili malce zaskrbljeni. Kako bomo komunicirali s svojimi prijatelji?