Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mobilnost mladih

MOVIT

Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine (Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota). Program "Erasmus+: Mladina je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2021. Na podlagi uspeha programa v obdobju 2021–2027 Erasmus+ na področju mladine krepi prizadevanja za povečanje priložnosti, ki se ponujajo udeležencem in širšemu krogu organizacij, s poudarkom na kakovostnem vplivu in prispevku k bolj vključujoči in kohezivnejši družbi, s poudarkom na zelenih in digitalnih kompetencah v družbi.

Ukrepi programa na področju mladine so razporejeni v ključne ukrepe, in sicer:

  • Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov: Mladinske izmenjave, Mobilnost mladinskih delavcev, Aktivnosti udejstvovanja mladih in DiscoverEU
  • Ključni ukrep 2 - Sodelovanje med organizacijami in institucijami

Ukrepi programa Erasmus+: Mladina so razporejeni v ključne ukrepe:

Ključni ukrep 1

Mladinske izmenjave
Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko novim prijaviteljem služijo kot vstopna točka v program. Skupinam mladih iz najmanj dveh različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo od 5 do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem pridobivajo in razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade, razbijajo predsodke in stereotipe ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi, kjer so najprimernejše enostavne mladinske izmenjave dveh partnerjev, ki naj trajajo krajši čas.

Mobilnost mladinskih delavcev
Projekti mobilnosti za mladinske delavce omogočajo priložnosti za profesionalni razvoj mladinskih delavcev preko neformalnega in priložnostnega učenja z namenom večanja kakovosti dela posameznikov in hkrati razvoja organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela ter širšega sistema. Poleg tega pa je namen mobilnosti tudi gradnja skupnosti mladinskih delavcev za podporo kakovostnih projektov in aktivnosti za mlade znotraj programov EU in širše. Namen tovrstnih projektov je tudi razvoj mladinskega dela na lokalni ravni in krepitev zmogljivosti za kakovostno mladinsko delo. 

Projekti mobilnosti mladinskih delavcev z možnimi kombinacijami različnih aktivnosti omogočajo akterjem v mladinskem sektorju, da v sodelovanju s partnerji vzpostavijo do dve leti trajajoč projekt, ki lahko zajema raznolike aktivnosti, tako aktivnosti profesionalnega razvoja kot tudi aktivnosti sistemskega razvoja in razširjanja učinkov.  

Aktivnosti udejstvovanja mladih
Aktivnosti udejstvovanja mladih predstavljajo aktivnosti izven formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo participacijo mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Projekti so lahko lokalni, nacionalni ali transnacionalni, izvedeni s strani neformalnih skupin ali mladinskih oziroma v mladinsko delo vpetih organizacij

Možne so različne oblike aktivnosti in dogodkov: konzultacije, delavnice, debate, posvetovanja, kampanje ozaveščanja, igre vlog, simulacije, usposabljanja, srečanja, informativni dogodki ter tudi različne oblike spletnih interakcij med mladimi in političnimi odločevalci. 

DiscoverEU

DiscoverEU je ukrep Evropske unije, ki se je pričel leta 2018 in daje mladim možnost odkrivanja Evrope z vlakom. Namenjen je 18-letnikom/18-letnicam, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. Poleg tega jim ukrep omogoča, da med potovanjem predvsem z vlaki, pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.

Za vse udeležence_ke ukrepa bodo nacionalne agencije za izvajanje programov Erasmus+: Mladina v posameznih državah pripravile srečanja pred odhodom. V času potovanja pa se bodo popotniki_ce po različnih krajih širom Evrope lahko udeležili mednarodnih “meet-up” dogodkov.

Ključni ukrep 2

Sodelovanje med organizacijami in institucijami – partnerstva za sodelovanje na področju mladine

Ta ukrep sodelujočim organizacijam omogoča pridobivanje izkušenj na področju mednarodnega sodelovanja in krepitev njihovih zmogljivosti, omogoča pa tudi izdelavo visokokakovostnih inovativnih rezultatov. Partnerstva so lahko različnih velikosti in obsegov in s tem so skladne tudi njihove aktivnosti. organizacije v okviru tega ukrepa prijavijo dva različna tipa projektov: sodelovalna partnerstva in manjša partnerstva.  
 
Prijavitelje spodbujajo, da se v izogib podvajanju projektnih idej pozanimajo o drugih projektih na tem področju in svoj projekt zasnujejo kot nadgradnjo rezultatov drugih podobnih projektov. Dober vir za to je lahko Platforma EK za razširjanje projektnih rezultatov.

Poseben poudarek je na prispevku teh projektov k uresničevanju ene ali več splošnih prednostnih usmeritev ter specifičnih prednostnih usmeritev na področju mladine, ki jih Evropska komisija določa na letni ravni.

V letu 2022 so te horizontalne usmeritve:

  • vključevanje in raznolikost,
  • okolje in bolj proti podnebnim spremembam,
  • obravnavanje digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti,
  • skupne vrednote, državljansko udejstvovanje in udeležba.

Specifične usmeritve na področju mladine pa: 

  • spodbujanje aktivnega državljanstva, samoiniciativnosti in podjetništva mladih vključno s socialnim podjetništvom,
  • povečanje kakovosti, inovacij in priznavanja mladinskega dela, 
  • izboljšanje zaposljivosti mladih,
  • krepitev povezav med politiko, raziskavami in prakso.

Nacionalna agencija lahko vsako leto izbere tudi dve evropski prednostni usmeritvi, ki sta še posebej pomembni v nacionalnem kontekstu. Za leto 2022 sta to: 

-    socialno vključevanje (za manjša partnerstva) in
-    udeležba v demokratičenm življenju s posebnim poudarkom na aktivni participaciji mladih ...

... kot prednostni nalogi politik, ki povezujejo izvajanje programov EU s Strategijo EU na področju mladine (EUYS) in Evropsko agendo za mladinsko delo (EYWA).

Evropska solidarnostna enota (ESE)
Poleg programa Erasmus+: Mladina Movit kot nacionalna agencija pokriva tudi program Evropska solidarnostna enota (ESE), ki združuje mlade v prizadevanjih, da gradijo bolj vključujočo družbo in podpirajo ranljive skupine ljudi ter se odzivajo na družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati. Cilj programa je spodbujanje solidarnosti kot vrednote in krepitev povezanosti, demokracije in državljanstva v Evropi ob hkratnem reševanju družbenih izzivov in spodbujanju socialne vključenosti.

CMEPIUS

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Program Erasmus+ podpira tri ključne ukrepe in aktivnosti Jean Monnet:

Organizacijsko za izvajanje programa Erasmus+ krovno skrbi Evropska komisija v sodelovanju z mrežo nacionalnih agencij v vseh sodelujočih državah. Večino aktivnosti v okviru ključnih ukrepov 1 in 2 izvajajo nacionalne agencije v posamezni sodelujoči državi, nekatere aktivnosti KA1 inKA2 ter KA3 v celoti za področje izobraževanja in usposabljanja pa vodi Evropska komisija sama preko Izvajalske agencije.

↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih
Kultura / Članek

Prleka v Indiji

Pred časom sta se predsednica Mladinskega sveta Ljutomer in vodja Mladinskega centra Prlekije vrnila s potepanja in srečanja v Indiji.