Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinski dialog

Mladinski dialog v Sloveniji poteka že 12. leto zapored. Na evropski in nacionalni ravni mladinski dialog vključuje leto in pol dolg proces (cikel), ki ga po sklopih vodijo tri predsedujoče države. Po zaključku drugega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021, v predsedniškem triu z Nemčijo in Portugalsko se je z januarjem 2022, z novim predsedovanjem Svetu EU, se je pričel 9. cikel mladinskega dialoga. Namen predsedujočega tria (trenutno gre za trio Francija – Češka – Švedska) na področju mladine je vključiti mladinski dialog v zasledovanje 11-ih ciljev. Osrednja tema 9. cikla mladinskega dialoga sta evropska cilja mladih ‘vključujoča družba’ in ‘trajnostna zelena Evropa’ (3. in 10. cilj) pod naslovom “Skupaj za trajnostno in vključujočo Evropo”.

Koordinacijsko in usmerjevalno telo na področju mladinskega dialoga na nacionalni ravni je Nacionalna delovna skupina (NDS). Nacionalne delovne skupine so, po navodilih iz Resolucije Sveta Evropske unije, sestavljene iz predstavnikov ministrstev, zadolženih za mlade, nacionalnega mladinskega ter lokalnih mladinskih svetov, mladinskih organizacij, aktivnih mladinskih delavcev in strokovnjakov s področja raziskovanja mladinskih problematik. V Sloveniji ima vodilno vlogo znotraj NDS Mladinski svet Slovenije, v njej pa aktivno sodelujejo tudi predstavniki:

Mladinski dialog v Sloveniji v letu 2022

V letu 2022 se aktivnosti mladinskega dialoga odvijajo z dodatnim zagonom, ki ga spodbuja razglasitev leta 2022 za evropsko leto mladih. Dodatno pomembnost mladinskemu dialogu v Sloveniji v letu 2022 pa nudi še dejstvo, da lahko mladi v okviru aktivnosti, ki se odvijajo letos, direktno aktivno sooblikujejo Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino za naslednje programsko obdobje. Te aktivnosti sežejo direktno v lokalna okolja in mlade spodbujajo, da izrazijo svoj glas.

Bi se želel_a udeležiti lokalnega dogodka ali nacionalne konference in pred odločevalci izraziti svoj glas? Za več informacij spremljaj naš koledar aktivnosti.

Cilji mladih

11 evropskih ciljev mladih povzema vprašanja, ki zadevajo mlade v Evropi, in politične prednostne naloge, ki so zanje pomembne. Cilji mladih kažejo, na katerih področjih se je še treba spremeniti, da bodo lahko mladi v Evropi izkoristili svoj polni potencial.

 1. Povezati EU z mladimi: spodbujati občutek pripadnosti evropskemu projektu med mladimi in graditi most med EU in mladimi, da bi ponovno pridobili zaupanje in povečali participacijo.
 2. Enakost vseh spolov: zagotoviti enakost vseh spolov in spolno občutljivi pristopi na vseh področjih življenja mladih. 
 3. Vključujoče družbe: omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v družbo.
 4. Informacije in konstruktivni dialog: zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop do zanesljivih informacij, podpirati njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij ter njihovo vključevanje v konstruktivni dialog. 
 5. Mentalno zdravje in dobro počutje: doseči boljše duševno zdravje in odpraviti stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem in tako spodbujati socialno vključenost vseh mladih. 
 6. Korak naprej za podeželsko mladino: ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale, da izpolnijo svoje potenciale na podeželju. 
 7. Kakovostne zaposlitve za vse: zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki vodijo do kakovostnih delovnih mest za vse mlade. 
 8. Kakovostno učenje: povezati in izboljšati različne načine učenja z namenom opremiti mlade za soočanje z izzivi stalno spreminjajočega se življenja v 21. stoletju. 
 9. Prostor in participacija za vse: okrepiti demokratično participacijo in avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore za mlade na vseh področih družbe. 
 10. Trajnostna zelena Evropa: doseči družbo, v kateri so vsi mladi okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni delati spremembe v svojem vsakodnevnem življenju. 
 11. Mladinske organizacije in evropski programi: zagotoviti enak dostop vseh mladih do mladinskih organizacij in evropskih mladinskih programov in s tem graditi družbo, ki temelji na evropskih vrednotah in identiteti. 

Mladinski svet Slovenije

Nacionalni pripravljalni proces za izvajanje mladinskega dialoga na  ravni Evropske unije vodi Mladinski svet Slovenije, usmerja pa ga nacionalni usmerjevalni odbor (nacionalna delovna skupina), ki ga sestavljajo predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Zavoda Mladinske mreže MaMa, nacionalne agencije MOVIT programa Erasmus+:Mladina in Evropska solidarnostna enota, Urada RS za mladino, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter strokovnjaki.     

Zavod Mladinska mreža MaMa

Na področju mladinskega dialoga v Sloveniji aktivno deluje tudi Zavod Mladinska mreža MaMa, ki v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije in mladinskimi centri organizira številne dogodke mladinskega dialoga po Sloveniji ter tako mladim omogoča, da aktivno sodelujete pri oblikovanju družbenih tem in s tem svoje lastne prihodnosti.

Erasmus+: Mladina

Program Erasmus+: Mladina v okviru ključnega ukrepa 1 - vključuje tudi ukrep aktivnosti udejstvovanja mladih, ki omogoča, da organizacije izvajajo projekte, kjer mladi med drugim tudi ustvarjajo dialog z odločevalci in prispevajo k spremembam v družbi.

Ukrep predstavlja aktivnosti izven formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo participacijo mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Projekti so lahko lokalni, nacionalni ali transnacionalni, izvedeni s strani neformalnih skupin ali mladinskih oziroma v mladinsko delo vpetih organizacij. Vse aktivnosti udejstvovanja mladih morajo vsebovati evropsko dimenzijo, ne glede na raven izvajanja. Vir tem in prednostnih usmeritev naj predstavlja kontekst mladinskega dialoga EU ter Cilji mladih, kjer so predstavljena medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih. Hkrati pa so rezultati iz aktivnosti udejstvovanja mladih lahko uporabljeni kot prispevek v nadaljnjih fazah mladinskega dialoga EU.

↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog