Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kam se lahko vpišem?

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – seznam in opis izobraževalnih programov

Na spletni strani ministrstva so objavljeni vsi izobraževalni programi, ki se izvajajo na srednjih šolah v Sloveniji. Vsak izobraževalni program je opisan in vsebuje podatke o ciljih programa, koliko časa traja, kakšni so pogoji za vpis, seznam predmetov, pogoji za napredovanje in dokončanje ter seznam šol, ki ta program izvajajo.

Vsi programi v okviru srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov, v katerih so opredeljene predvsem spretnosti in veščine, znanje in kompetence, ki jih mora kandidat pridobiti oziroma razviti v času izobraževanja.

Mojaizbira.si

Spletno mesto Moja izbira obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževalnih programih, ki se izvajajo na vseh srednjih šolah. To spletno mesto ponuja podatke na katerih šolah se izvaja določen program, kakšen poklic in kompetence pridobi dijak, ko zaključi izbrani program, kje se lahko zaposli ipd.

Namenjeno je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev poklicev.

Kako se vpišem?

Razpis za vpis novincev v srednje šole

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavljeni vsi podatki o postopku in pogojih vpisa v srednje šole. Na tej spletni povezavi je objavljen vsakoletni razpis za vpis novincev v srednje šole, v katerem so objavljeni podatki o pogojih vpisa, rokih, seznam šol in programov ter obseg razpisanih mest za novince ipd. Spletna stran se sproti ažurira, kandidati pa tu najdejo tudi vse obrazce (prijavnico), ki jih potrebuje za vpis.

Vpis v srednjo šolo

Podrobnejši postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva najdete na zgornji povezavi, ki vas vodi do spletnega portala eUprava.

Kakšne pravice imam?

Bivanje in nastanitve

Dijaški domovi
Dijaki lahko bivajo v dijaških domovih, katerih temeljni namen delovanja je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih.

Šolska prehrana

V šolah imajo dijaki organizirano šolsko malico, za katero lahko dobijo tudi subvencijo. Le-ta pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega okvirov, določenih v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Prevozi

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom...

Enotna vozovnica integriranega javnega potniškega prometa
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v letu 2017 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo oz fakulteto.

Portal subvencij potniškega prometa
Portal je namenjen informiranju potnikov o sistemu subvencioniranih prevozov dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, ki na portalu lahko pridobijo vse informacije povezane s sistemom subvencioniranja.

Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz. Informacije o zagotovitvi brezplačnega prilagojenega prevoza najdete na portalu eUprava.

Dijaška organizacija Slovenije

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.

Opravljanje (poklicne) mature in zaključnega izpita

Opravljanje poklicne mature

Poklicna matura je državni izpit, s katerim zaključite srednješolsko strokovno izobraževanje.

Opravljanje splošne mature

Splošna matura je državni izpit, s katerim zaključite gimnazijsko izobraževanje.

Opravljanje zaključnega izpita

Posameznik si z zaključnim izpitom pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ali preprosto poklic, ki mu omogoča zaposlitev na določenem poklicnem področju ali pa tudi nadaljnje izobraževanje.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje