Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Zakonodaja in finance

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZIJMS)
S tem zakonom se opredeljuje mladinski sektor in določata javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju.

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju imajo 103 različne organizacij, ki delujejo v različnih oblikah z mladimi in za mlade in so locirane po vsej Sloveniji. 

Svet Vlade RS za mladino
Mlade na državni ravni zastopa Svet Vlade RS za mladino, ki med drugim predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v politikah na državni ravni, daje vladi ter pristojnim ministrstvom pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine in predvsem spodbuja sodelovanje mladih v teh procesih.

Zakon o nevladnih organizacijah
Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo, določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij ter ureja evidenco organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu.

Več o financiranju mladinskega dela si lahko preberete tudi tukaj.

↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance