Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Stanovanja

Za aktiviranje obstoječega, a nenaseljenega stanovanjskega fonda, se je s 1. 1. 2022 začel izvajati javni najem stanovanj (JNS).

Osnovni namen JNS je oskrba upravičencev z najemnimi stanovanji za neprofitno najemnino na način, da se aktivirajo oziroma zapolnijo prazna zasebna stanovanja na območjih, kjer je povpraševanje po najemnih stanovanjih večje od ponudbe. Izvajalec JNS je Stanovanjski sklad RS (SSRS). Za izvajanje najema stanovanj in oddaja le-teh v podnajem se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona iz poglavij o najemnih razmerjih in o stanovanjski najemnini, razen če je v določbah o JNS urejeno drugače.

SSRS v okviru izvajanja JNS najema stanovanja na trgu in jih oddaja upravičencem v podnajem. Ima vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike stanovanj razbremeni vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa jim zagotavlja prejemanje rednih dohodkov. S prevzemom vseh obveznosti v zvezi z oddajanjem stanovanj in s prevzemom tveganj bo SSRS z izvajanjem JNS spodbudil k oddaji stanovanj tiste lastnike, ki imajo zadržke (strah pred neplačniki, negospodarno ravnanje s stanovanjem, birokracija). Instrument JNS bo nagovarjal tudi tiste lastnike, ki živijo v prevelikih stanovanjih (predvsem starejši, ovdoveli) in jim bo omogočil dolgoročno varno in enostavno oddajo stanovanj ter redni dohodek, s katerim bodo lahko primerneje rešili stanovanjsko vprašanje (najem ustreznega stanovanja, oskrbovanega stanovanja, preselitev v dom starejših občanov). Višina najemnine, ki se kot mesečno nadomestilo za uporabo stanovanja izplačuje lastniku stanovanja, je predmet individualnega dogovora med SSRS in lastnikom stanovanja, vendar ne sme presegati 1,3-kratnika neprofitne najemnine za to stanovanje.

Lastnik stanovanja odda stanovanje v javni najem SSRS za poljubno časovno obdobje, ki pa ne sme biti krajše od treh let. Ne glede na to ima lastnik stanovanja možnost, da v primeru lastnih stanovanjskih potreb ali stanovanjskih potreb njegovega ožjega družinskega člana odpove najemno pogodbo z odpovednim rokom najmanj 12 mesecev.

SSRS javna najemna stanovanja oddaja v podnajem po neprofitni najemnini in za določen čas. Pri ugotavljanju upravičenosti do podnajema stanovanja se za ugotavljanje premoženja in dohodkov uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Za upravičenost se sicer upoštevajo le splošni pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. To pomeni, da se pri oddaji v podnajem ne točkujejo stanovanjske in socialne razmere prosilcev, s čimer je dostop do podnajema stanovanj omogočen širši skupini prebivalstva, izvajanje podnajema pa bo bolj fleksibilno.

Več informacij

↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja
Izpostavljeno / Dopisniki

Najprej dom!

Vedno več evropskih držav se spopada s porastom števila brezdomcev. Na Finskem takih težav nimajo. Kakšni pa so razlogi za to?